Đắk Nông: Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Sáu, 16/09/2022, 06:55 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
 
    Theo Chỉ thị, thời gian qua, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng và đạt kết quả nhất định; số vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh được giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tình trạng công dân gửi đơn thư vượt cấp chưa có xu hướng giảm; số vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng và phát sinh chưa được xem xét giải quyết dứt điểm, chất lượng giải quyết lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chưa cao…
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
    Để khắc phục hạn chế trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản có liên quan. Kiến nghị xử lý đối với các trường hợp vi phạm trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Gia Nghĩa. 
 
    Giao Thanh tra tỉnh thường xuyên, chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn để kịp thời tham mưu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết đối với những vụ việc phát sinh theo quy định của pháp luật. Theo dõi, đôn đốc các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố thực hiện các quy định của pháp luật và các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
                                                                                                Quỳnh Hoa
.