Hòa Bình: Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chủ Nhật, 27/03/2022, 06:36 [GMT+7]
    Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 07/3/2022 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.
 
    UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt và thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/12/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 02/7/2014 của Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số 96/KH-UBND, ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.  
 
Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo của Tỉnh ủy Hòa Bình
Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo của Tỉnh ủy Hòa Bình
    Chỉ đạo bố trí trụ sở tiếp công dân có đầy đủ cơ sở vật chất thuận lợi cho việc tiếp công dân.Người có thẩm quyền trách nhiệm phải bố trí thời gian tiếp công dân theo đúng quy định pháp luật; chủ động đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của nhân dân; nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trong phạm vi đơn vị quản lý; từ đó có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, tố cáo thấu tình đạt lý, đúng quy định pháp luật ngay từ cơ sở nhằm ngăn chặn tình trạng khiếu kiện vượt cấp kéo dài. Khi có khiếu kiện đông người, phức tạp, người đứng đầu tổ chức chính quyền, cơ quan, tổ chức phải trực tiếp chỉ đạo làm rõ nội dung, xác định nguyên nhân phát sinh, xem xét toàn diện các khía cạnh pháp lý và thực tiễn; tổ chức đối thoại công khai với người khiếu kiện; có biện pháp chấn chỉnh những yếu kém trong quản lý nhà nước, xử lý cán bộ có sai phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi những bất cập chính sách, pháp luật; gắn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính và chỉnh đốn xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức.
 
    Chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, yếu kém và đưa ra những giải pháp, kiến nghị phù hợp với thực tiễn nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tranh chấp tài sản, bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách… Trong đó phải chú trọng làm tốt công tác lập, xét duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng chính sách, đúng pháp luật, sát với thực tế, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất. Trong quá trình thực hiện, phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để công dân hiểu đúng, đồng thuận và tự giác chấp hành. Trường hợp bắt buộc cưỡng chế, phải xây dựng kế hoạch, có biện pháp chặt chẽ, đúng quy định và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong việc tổ chức cưỡng chế.
 
    Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, yếu kém và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cung cấp thông tin chính xác, trung thực, khách quan các vụ việc khiếu kiện đang được người dân, dư luận xã hội quan tâm; nếu có sai sót phải kịp thời cải chính.
 
    Phát huy công tác phối hợp vận động, giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò giám sát tại cộng đồng, tăng cường giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực tham gia công tác hòa giải cơ sở; phát huy vai trò đại diện quyền lợi ích của nhân dân, đối thoại, vận động, thuyết phục công dân chấm dứt khiếu nại, tố cáo không đúng, giảm thiểu các tranh chấp, khiếu kiện từ cơ sở.
Đoàn Cần
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình)
.