Nam Định: Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính

Thứ Sáu, 14/05/2021, 07:50 [GMT+7]
    Nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, Tỉnh ủy Nam Định đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 27/4/2021 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung vào một số nhiệm vụ sau đây:
 
    Quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.
 
Cục thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính (tháng 4/2021)
Cục thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính (tháng 4/2021)
    Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của chấp hành viên; trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan; việc giải quyết các vụ việc phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.
 
    Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND các cấp thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trong việc chỉ đạo thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn; thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp; chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự trong việc cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ một phần kinh phí, cơ sở vật chất cho cơ quan thi hành án dân sự.
 
    Cục Thi hành án dân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính; giúp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung liên quan đến công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; chủ động phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thi hành án, giảm án tồn đọng, tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài liên quan tín dụng, ngân hàng; nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; tăng cường áp dụng biện pháp hòa giải, giáo dục, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án; chú trọng công tác kiểm tra, tự kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án; tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức thi hành án dân sự trong sạch; củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy Cơ quan Thi hành án dân sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
    Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan cấp dưới chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thi hành án dân sự trong việc triển khai thực hiện công tác thi hành án dân sự theo đúng quy định của pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tăng cường công tác kiểm sát việc tuân thủ pháp luật về thi hành án đối với các cơ quan thi hành án đân sự và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.
 
    Các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo UBND và ban chỉ đạo thi hành án dân sự cùng cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tại địa phương, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm; chỉ đạo cấp ủy, UBND cấp xã, phường, thị trấn phối hợp, hỗ trợ cơ quan thi hành án dân sự trong việc xác minh, giải quyết và cưỡng chế thi hành án; khi cần thiết, cơ quan thi hành án dân sự tổ chức cuộc họp, mời thường trực huyện ủy, thành ủy dự và cho chủ trương, ý kiến chỉ đạo giải quyết.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị và báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy theo quy định.
Tuệ Minh
.