Lào Cai: Kết quả công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Ba, 11/05/2021, 06:39 [GMT+7]
    Ngày 20/02/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy  Lào Cai ban hành Quy định 1444-QĐ/TU về việc phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh. Quy định này đã thay thế các Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh; Đảng ủy Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh.
 
    Ngay sau khi Quy định số 1444-QĐ/TU được ban hành, Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phối hợp tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Quy định gắn với tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP). Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động thường xuyên theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện, định kỳ tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cùng với báo cáo định kỳ về công tác nội chính và PCTN và CCTP để Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả theo quy định. 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai, phát biểu trong buổi kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, cải các tư pháp tại huyện Văn Bàn
Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai, phát biểu trong buổi kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, cải các tư pháp tại huyện Văn Bàn
    Chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và công tác quân sự, quốc phòng; các cơ quan tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời đã ban hành 13 quy chế phối hợp thay thế, bổ sung các quy chế đã  ban hành nhưng không phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới. 
 
    Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc cụ thể hóa và ban hành quy định lãnh đạo của địa phương, đơn vị về việc phối hợp trong công tác nội chính và PCTN và CCTP gắn với tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy phù hợp với thực tế. Ngay sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy đã kịp thời kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho Tổ tham mưu, giúp việc cấp ủy về công tác nội chính, PCTN và CCTP; chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm, dự báo tình hình; kịp thời chỉ đạo phối hợp xử lý tốt các vụ án, vụ việc phát sinh, các tranh chấp, khiếu kiện từ cơ sở, kiểm soát chặt chẽ tình hình các vụ việc ở các địa bàn phức tạp, nhạy cảm không để hình thành “điểm nóng” và kịp thời thông tin, báo cáo theo quy định. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn tăng cường công tác phối hợp, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo; ban hành các chương trình, đề án, nghị quyết, kế hoạch về công tác nội chính, PCTN và CCTP pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025; lãnh đạo tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã phân công 01 đồng chí lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo thực hiện Quy định phối hợp và phân công đơn vị, bộ phận hoặc cá nhân là đầu mối có trách nhiệm theo dõi và trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Quy định phối hợp.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025. 
 
    Phối hợp trong công tác quán triệ, phổ biến, tuyên tuyền về công tác nội chính, PCTN và CCTP được tích cực triển khai; tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc với 220 địa biểu; phối hợp UBND tỉnh tổ chức 03 lớp tập huấn về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, hướng dẫn kê khai tài sản cho, 950 đồng chí là người đứng đầu cấp ủy, chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 12 hội nghị báo cáo viên, trên 1500 hội nghị tuyên vận, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên.
 
    Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, rà soát 02 cuộc. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 489 tổ chức và 1.799 đảng viên; trong đó, Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra và kết luận đối với 01 tổ chức; cấp ủy huyện và tương đương kiểm tra đối với 64 tổ chức và 13 đảng viên; các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy huyện kiểm tra đối với 47 tổ chức; cấp ủy cơ sở, chi bộ kiểm tra đối với 337 tổ chức và 1.786 đảng viên. Cấp ủy các cấp giám sát 587 tổ chức và 1.739  đảng viên, có 312 đảng viên là cấp ủy viên các cấp.. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hành tiết kiệm, PCTN, việc kê khai tài sản theo quy định…
 
    Phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị giao ban, các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp định kỳ hoặc đột xuất. Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác nội chính, PCTN và CCTP, ban hành 02 quy định, 04 chỉ thị, 07 kế hoạch, 01 quyết định; 01 nghị quyết; 12 báo cáo, 10 kết luận giao ban công tác nội chính, PCTN và CCTP và 48 thông báo, kết luận; 35 báo cáo chuyên đề; 187 công văn chỉ đạo liên quan đến công tác nội chính, PCTN và CCTP.
 
    Kịp thời phối hợp cung cấp trao đổi thông tin, phát hiện và xử lý các vụ việc vi phạm liên quan đến công tác PCTN; cung cấp các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử liên quan đến cơ quan, tổ chức và cán bộ, đảng viên sai phạm. Tổng số vụ án, vụ việc, đơn thư 23 vụ việc, đã đôn đốc giải quyết giải xong 13 vụ việc, còn 10 vụ việc đang giải quyết. Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Văn Phòng Tỉnh ủy tham mưu xử lý, đôn đốc 135 đơn, thư Thường trực Tỉnh ủy giao các cơ quan đơn vị xử lý, giải quyết, hiện còn 13 đơn đang tiếp tục đôn đốc, giải quyết. phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu giúp đồng chí Bí thư tiếp công dân theo Quy chế số 14-QC/TU ngày 26/9/2019 (12 phiên với tổng số 62 lượt công dân).
 
    Quy định 1444-QĐ/TU được ban hành là cần thiết và có tác dụng thiết thực, việc trao đổi thông tin, xử lý vụ việc giữa các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị với Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tốt hơn, hoạt động phối hợp đi vào nền nếp, nhịp nhàng, chặt chẽ, kịp thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; các ngành, các cơ quan nội chính, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trên nguyên tắc bảo đảm các quy định của Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước cơ bản đáp ứng yêu cầu sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị đã góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần ổn định tình hình chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
                                                              Ngọc Thúy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.