Ninh Bình: Kiểm tra 1.662 tổ chức đảng và 1.692 đảng viên

Thứ Ba, 01/09/2020, 06:43 [GMT+7]
     Trong nhiệm kỳ 2015-2020, ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Ninh Bình đã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra và thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao; đồng thời chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định; công tác kiểm tra, giám sát đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ trực tiếp, thường xuyên cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; việc thi hành kỷ luật đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp được chú trọng, kịp thời tạo sự chuyển biến tích cực trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên… Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.
 
Các đại biểu dự Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 tỉnh Ninh Bình
Các đại biểu dự Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 tỉnh Ninh Bình
    Cấp ủy các cấp đã kiểm tra được 1.662 tổ chức đảng và 1.692 đảng viên; giám sát 1.079 tổ chức đảng và 1.237 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1.463 tổ chức đảng và 2.347 đảng viên; giám sát chuyên đề 1.359 tổ chức đảng cấp dưới và 1.855 đảng viên; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và kiểm tra tài chính đảng 1.072 tổ chức… Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 1.187 đảng viên.
 
    Các cuộc kiểm tra đều đã kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, đúng nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, nhất là việc xử lý đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình; từng bước khắc phục tình trạng kiểm tra tràn lan, chạy theo số lượng, né tránh những vấn đề khó khăn phức tạp. Sau các cuộc kiểm tra, giám sát tình hình ở các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra, giám sát đều có chuyển biến tích cực, cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật đã chấp hành nghiêm quyết định của cấp có thẩm quyền, không có khiếu nại đến cấp tỉnh và cấp Trung ương phải giải quyết; góp phần có hiệu quả vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác xây dựng Đảng.
 
    Trong thời gian tới, tỉnh Ninh Bình tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, lãnh đạo chỉ đạo của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Quy định số 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền và các văn bản khác của Trung ương. 
                                                                                         P.V
.