Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Thực hiện hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp

Thứ Sáu, 31/07/2020, 14:24 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Nội chính Vĩnh Phúc đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan nội chính tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 05 chỉ thị lãnh đạo hoạt động các cơ quan nội chính tỉnh năm 2020; phối hợp với các ban xây dựng đảng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020. Hàng tháng, tổng hợp tình hình của các địa phương báo cáo kịp thời với Thường trực Tỉnh ủy.
 
    Tham mưu Thường Trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; chủ trì giao ban công tác nội chính hàng tháng. 
 
Một hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp của Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Một hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp của Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 05 báo cáo định kỳ, chuyên đề về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; xây dựng, ban hành 04 báo cáo hàng tháng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; 06 báo cáo tình hình địa phương hàng tháng và 20 báo cáo về hoạt động của Ban. 
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chóng tham nhũng; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Quy định số 211-QĐ/TW ngày 25/12/2019 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chóng tham nhũng.
 
    Ban Nội chính đã tiến hành Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng tại 03 đơn vị, gồm: Đảng ủy Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc; Đảng ủy Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; xây dựng Kế hoạch, tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp cho hơn 200 cán bộ, công chức của các cơ quan nội chính tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thành ủy, các ngân hàng và đơn vị kinh tế trên địa bàn tỉnh. 
 
    Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy về công tác tiếp dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Thường trực Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành 04 báo cáo kết quả, tiến độ giải quyết các vụ việc được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao; 03 Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các kỳ tiếp dân; 04 công văn đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả, tiến độ các vụ việc được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao xem xét, giải quyết. Đồng thời, Ban Nội chính cử cán bộ tham dự tiếp dân tại trụ sở tiếp dân thường xuyên của tỉnh; tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo quy định.
 
    6 tháng đầu năm 2020, Ban Nội chính tiếp nhận 515 đơn; trong đó, Thường trực Tỉnh ủy giao nghiên cứu, xử lý 420 đơn, gồm: 136 đơn tố cáo, 37 đơn khiếu nại, 247 đơn kiến nghị, phản ánh; đã nghiên cứu, xử lý 100% đơn, cụ thể: chuyển 135 đơn đến cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền; lưu 285 đơn do đã được xử lý, đơn nặc danh hoặc đơn đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.                                                                                
Thanh Loan
.