Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương: Chủ động theo dõi, nắm tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Chủ Nhật, 26/07/2020, 08:00 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan nội chính tỉnh, các cấp ủy cấp huyện trong việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 1066-QĐ/TU ngày 18/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sự lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    Tham mưu Tỉnh ủy ban hành các chỉ thị, nghị quyết về công tác quốc phòng - quân sự địa phương, công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhiệm vụ trọng tâm công tác thanh tra, kiểm sát, xét xử, thi hành án dân sự năm 2020 đảm bảo cụ thể, sát tình hình thực tiễn, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ nội chính và phòng chống tham nhũng trong tình hình mới; tổ chức hội nghị triển khai công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2020; tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 31/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với các cơ quan nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng", ban hành Chương trình trọng tâm công tác năm 2020.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương giao ban trực tuyến với 63 Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương
Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương giao ban trực tuyến với 63 Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương
    Tham mưu giúp Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50- CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Báo cáo sơ kết 01 năm kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Báo cáo sơ kết 01 năm Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân từ khi triển khai thực hiện đến hết 31/3/2020. Đến nay 12/12 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân đối với người đứng đầu cấp ủy; việc tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy các cấp đã đi vào nền nếp.
 
    Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính và các cơ quan nội chính tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ quan tư pháp, đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021- 2025; phối hợp với Công an tỉnh xây dựng Đề án xây dựng trụ sở Công an cấp xã hoàn thành trong năm 2020 và triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo. 
 
    Xây dựng, ban hành Kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn trực thuộc theo Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 01/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Quy định số 04-QĐ/TW của Ban Bí thư.
 
    Phối hợp chặt chẽ với các ngành nội chính, các huyện ủy, thành ủy, nắm tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là các địa bàn xảy ra điểm nóng, nắm tình hình tổ chức Đại hội Đảng các cấp, các vụ việc nổi cộm, phức tạp, các điểm khiếu kiện đông người. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết vụ việc khiếu kiện đông người liên quan đến dự án Nhà máy nước tại xã An Phượng, huyện Thanh Hà, đến nay tình hình đã được ổn định. 
 
    Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình và phối hợp với các cơ quan nội chính tỉnh đôn đốc việc giải quyết các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, đã giải quyết dứt điểm và đưa ra khỏi danh sách theo dõi 12 vụ, tiếp tục theo dõi, đôn đốc 11 vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi liên ngành; chủ động phối hợp, rà soát và phân loại các vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh để báo cáo Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết hoặc đưa vào diện liên ngành các cơ quan nội chính tỉnh đôn đốc, chỉ đạo giải quyết.
 
    Chủ động nắm tình hình công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại Ban Nội chính. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Nội chính đã tiếp 05 lượt/06 công dân đến Ban Nội chính phản ánh, kiến nghị. Tiếp nhận và phân loại 47 đơn gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy, nội dung đơn chủ yếu liên quan đến hoạt động tư pháp 17 đơn, tố cáo cán bộ 16 đơn, đất đai 08 đơn, tranh chấp dân sự 02 đơn, đề nghị giải quyết 02 đơn, an ninh trật tự 01 đơn, khác 01 đơn. Đã tham mưu xử lý 47/47 đơn.
                                                                                      Thanh Loan

 

.