Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương triển khai nhiệm vụ quý II/2024

Thứ Sáu, 26/04/2024, 15:04 [GMT+7]
    Chiều 25/4/2024, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 16 mở rộng. 
 
    Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung quan trọng gồm dự thảo báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2024 của Đảng bộ Khối; báo cáo tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối quý I/2024 và một số văn bản khác.
 
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
    Theo đó, quý I/2024, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã chủ động, tích cực phối hợp Đảng đoàn, Ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước. Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức thực hiện, Nghị quyết về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024 của Đảng ủy Khối, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ năm 2024; việc tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng trong toàn Đảng bộ Khối bảo đảm đúng tiến độ đề ra…
 
    Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các văn bản dự thảo trình Hội nghị; góp ý kiến, bổ sung, đánh giá thêm về tình hình vi phạm pháp luật của một số đảng viên và công tác quản lý giáo dục đảng viên để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và vấn đề định hướng tư tưởng; quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị… đồng thời, đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần triển khai trong quý II/2024.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho rằng, tình hình thế giới, trong nước sẽ tác động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Do đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt nghị quyết và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng; tăng cường nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng; các cấp ủy nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, đồng chí đề nghị, các cấp ủy quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trọng tâm là giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV; lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIV nhiệm kỳ 2025-2030; kiện toàn cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; rà soát bổ sung quy hoạch và quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch số 68-KH/ĐUK về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công tác Đảng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; hoàn thành nhập dữ liệu đảng viên và đồng bộ cơ sở dữ liệu đảng viên với điểm máy chủ của Văn phòng Trung ương Đảng.
 
    Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc; đẩy mạnh thực hiện xác minh tài sản thu nhập năm 2024 đối với cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối; phối hợp Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở; quán triệt những nội dung mới trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc tham mưu xây dựng chính sách hợp lòng dân của cán bộ, công chức trong Đảng bộ Khối; thực hiện hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”; các mô hình công tác dân vận…
 
    Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025.
Đặng Phước
.