Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình thực hiện có hiệu quả vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh

Thứ Hai, 05/04/2021, 08:21 [GMT+7]
    Phát huy hiệu quả trong công tác cải cách tư pháp năm 2020, Quý I/2021, các cấp ủy, tổ chức Đảng có liên quan tỉnh Quảng Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động tư pháp, cải cách tư pháp và các nhiệm vụ liên quan đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp nói chung và cải cách tư pháp (CCTP) nói riêng trên địa bàn tỉnh. 
 
Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác Nội chính Quý 1/2021
Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác Nội chính Quý 1/2021
    Các thành viên Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh đã thể hiện vai trò, trách nhiệm, bám sát các nội dung của Kết luận số 84-KH/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 04-KH/BTVTU, ngày 29/12/2020 của Ban Thương vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về thực hiện Kết luận số 84-KL/TW để chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCTP theo nhiệm vụ của từng thành viên và chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trong đó, với chức năng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh, Quý I/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu có hiệu quả các hoạt động của Ban Chỉ đạo; đôn đốc Ban Chỉ đạo cấp huyện thực hiện và báo cáo kết quả hoạt động đúng quy định, nhất là đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 133-QĐ/TU, ngày 22/02/2021 về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác, Cơ quan thường trực, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh. Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh có nhiệm vụ: (1) Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chương trình trọng tâm công tác CCTP hằng năm. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo; (2) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược CCTP đến năm 2020 và các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, chương trình, kế hoạch, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác CCTP; (3) Nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCTP ở địa phương; kiến nghị với Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương về những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCTP ở địa phương; (4)Tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo quy định; đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCTP; (5) Thực hiện các công việc khác của Ban Chỉ đạo... 
 
    Những nhiệm vụ trên được Ban Chỉ đạo thực hiện dựa trên nguyên tắc: Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp; Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể thảo luận, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận và chỉ đạo thực hiện...
   Lê Hà Anh Tâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy)
.