Hà Nội: Sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ Sáu, 04/12/2020, 06:30 [GMT+7]
    Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký ban hành kế hoạch rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP. Kế hoạch nhằm bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
 
    Thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, UBND TP quy định về khung số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; cấp phó phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thì số lượng cấp phó được thực hiện theo đề án thành lập (trong trường hợp thành lập mới) hoặc đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được bố trí không quá 3 người.
 
Hà Nội thực hiện kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
Hà Nội thực hiện kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
    Với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên có từ 20 người làm việc là viên chức trở xuống được bố trí không quá 2 cấp phó; có trên 20 người làm việc là viên chức được bố trí không quá 3 cấp phó.
 
    Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục và tương đương thuộc sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức hành chính khác thuộc UBND TP; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện được bố trí không quá 2 cấp phó.
 
    UBND TP chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai tuyên truyền, quán triệt; thực hiện việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức gửi Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND TP trước ngày 1/1/2021.
 
    Đồng thời, trình UBND TP quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và số lượng cấp phó của các tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo nội dung đề án đã được thông qua, hoàn thành trước ngày 10/3/2021.
 
    Trước đó, UBND TP cũng ban hành Công văn 4809/UBND-SNV, trong đó nhấn mạnh các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng việc bổ nhiệm mới cấp phó trưởng phòng thuộc sở, thuộc chi cục và tương đương; cấp phó phòng chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện, thị xã cho đến khi UBND TP hoàn thành việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức theo đúng quy định.
 
    Trong trường hợp cấp bách, cần thiết phải bổ nhiệm mới cấp phó phải xây dựng phương án cụ thể để bảo đảm số lượng cấp phó không vượt quá quy định.
 
    Cũng theo nội dung công văn, trường hợp thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã đã có thông báo nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu, nếu cơ quan, đơn vị có nhu cầu kiện toàn cán bộ lãnh đạo phải thực hiện nghiêm theo quy định của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền...
                                                                                 Hải Hà
.