Bắc Kạn: Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu công tác cải cách tư pháp

Thứ Hai, 30/11/2020, 06:38 [GMT+7]
    Ngày 11/11/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự. Sau 5 năm thực hiện, công tác thi hành án dân sự đã có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng; nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác thi hành án dân sự được nâng lên; tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án dân sự từng bước được kiện toàn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kết quả hoạt động hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.
 
    Để Chỉ thị 01-CT/TU phát huy được hiệu lực, hiệu quả, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo đưa nội dung Chỉ thị vào cuốn Bản tin xây dựng Đảng của tỉnh để các cấp ủy, tổ chức đảng tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên; lồng ghép việc tuyên truyền, quán triệt nội dung của Chỉ thị với Luật Thi hành án dân sự thông qua các bản tin của Đài Phát thanh và Tryền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn và các buổi xác minh, giải quyết án. 
 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Rì (tháng 5/2019)
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Rì (tháng 5/2019)
    UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp và Cục Thi hành ánh dân sự tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã thực hiện 07 cuộc kiểm tra tại 06 huyện, thành phố và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn. Qua kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi hành án dân sự ở hai cấp và đề nghị cấp ủy, chính quyền cùng cấp quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, quan tâm bồi dưỡng, đào tạo về lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, chấp hành viên bảo đảm đáp ứng yều cầu nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, cũng như công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới.
 
    Cấp ủy, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác kiểm sát đối với hoạt động của cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp; phân công lãnh đạo, kiểm sát viên có đủ năng lực, nghiệp vụ làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự; tăng cường kiểm sát công tác phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành; kiểm sát chặt chẽ các hồ sơ hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp kịp thời thi hành án các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật nhằm nâng cao tỷ lệ thi hành.
 
    UBND các cấp và cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp, trực tiếp là Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác hàng năm; thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, các vụ việc có điều kiện thi hành; phối hợp với các cơ quan liên quan để thống nhất hướng xử lý đối với các vụ việc xác định phải cưỡng chế, các vụ việc phức tạp, kéo dài; giải quyết kịp thời vụ việc có liên quan trong các bản án hình sự, dân sự, lao động, hành chính, kinh tế… 
 
    Trong 5 năm qua, cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp đã thụ lý 10.997 việc, với số tiền 1.007 tỷ 972 triệu đồng; số có điều kiện thi hành là 10.017 việc, với số tiền 924 tỷ 746,7 triệu đồng; chưa có điều kiện thi hành 682 việc, với 53 tỷ 736,2 triệu đồng; hiện còn 983 việc, với 95 tỷ 246 triệu đồng; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90% trên tổng số thụ lý.
 
    Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được quan thâm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp đã tiếp 5.000 lượt công dân; tiếp nhận và giải quyết 56/57 đơn thuộc thẩm quyền. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp nhận, xử lý và chỉ đạo giải quyết 08 đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực nghiệp vụ của cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp.
 
    Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nâng cao trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động thi hành án dân sự; phối hợp hoàn thiện cơ chế giám sát của Hội đồng nhân dân đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả giám sát trong công tác thi hành án dân sự, nhất là việc theo dõi, tiếp nhận thông tin kiến nghị, phản ánh để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, đảm bảo các hoạt động thi hành án dân sự được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao; tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật của chấp hành viên, công chức cơ quan Thi hành án dân sự các cấp; kiến nghị giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài trong lĩnh vực thi hành án dân sự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cán nhân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
  Tuệ Minh
.