Quảng Nam: Kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước

Thứ Sáu, 04/10/2019, 18:28 [GMT+7]
    Thực hiện Quyết định số 1243-QĐ/TU, ngày 30-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018. Từ ngày 20-7 đến ngày 30-8-2019, Đoàn kiểm tra, rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai hoàn thành việc kiểm tra, rà soát 69 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 10 tổ chức thanh tra trực thuộc các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và 14 cơ quan, đơn vị, địa phương có tránh nhiệm thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
 
Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Đại Lộc
Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Đại Lộc
    Qua công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước của Đoàn cho thấy, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thanh tra thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch thanh tra đề ra; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm và thực hiện đúng trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra; các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý kết luận thanh tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật; không có mâu thuẫn hoặc khác biệt trong kiến nghị của các Đoàn thanh tra với kết luận, quyết định của người có thẩm quyền.
 
    Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý kết luận thanh tra được thực hiện nghiêm túc; việc xử lý, chấn chỉnh những sai phạm xảy ra của các tổ chức, cá nhân được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện tương đối nghiêm túc, các kiến nghị về xử lý tài chính được thực hiện tích cực, đạt tỷ lệ tương đối cao; hầu hết đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, chấn chỉnh rút kinh nghiệm, khắc phục về những sai phạm trong công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước theo quy định, qua đó, đã góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 
 
    Cùng với đó, các đơn vị, địa phương đã tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 395-TB/TU, ngày 19-10-2018 về kết luận kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị kiểm toán Nhà nước năm 2017, đã thực hiện việc kiểm điểm, chấn chỉnh những tồn tại, khuyết điểm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan theo yêu cầu. 
 
    Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra, rà soát sẽ báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, kết luận và báo cáo Trung ương trước ngày 20-10-2019.
                                                                                  Hương Giang
.