Ban Nội chính Trung ương: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ Tư, 29/05/2024, 16:40 [GMT+7]
    Chiều 29/5/2024, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.
     
    Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy; lãnh đạo các Vụ, đơn vị; Chi ủy viên các Chi bộ; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cơ quan. Vụ Địa phương II, Địa phương III dự trực tuyến qua điểm cầu tại TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương truyền đạt một số nội dung quan trọng, cốt lõi của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
 
    Theo đó, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Hội nghị Trung ương chín khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Với tinh thần trách nhiệm cao, dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu, phát huy dân chủ, trí tuệ thẳng thắn, Hội nghị đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 (khóa XIII)
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 (khóa XIII)
    Trung ương đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện Đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, Dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình Đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới, đến năm 2030 (tròn 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045 (tròn 100 năm thành lập nước).
 
    Phát huy tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, theo Quy chế làm việc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến, thông qua báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương tám đến Hội nghị Trung ương chín và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương chín đến Hội nghị Trung ương mười khóa XIII. 
 
    Hội nghị thông báo nhanh nhằm thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao với những nội dung Hội nghị Trung ương chín khóa XIII; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ, tạo tiền đề chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Đặng Phước
.