Nghệ An: Kết quả công tác cải cách hành chính quý I/2024

Thứ Tư, 27/03/2024, 01:10 [GMT+7]
    Ngay từ đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đã ban hành Kế hoạch chương trình công tác năm 2024; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính với phương châm: “Chọn việc trọng tâm - Hành động quyết liệt”; lựa chọn 07 đơn vị để tập trung chỉ đạo điểm về công tác cải cách hành chính.
 
    Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những khâu đột phá thúc đẩy quá trình cải cách hành chính, với phương châm tăng cường công khai giải quyết thủ tục hành chính trên tất cả các phương diện; lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp. UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024, làm cơ sở để triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách chủ động, khoa học và hiệu quả.
 
Phiên họp UBND tỉnh Nghệ An thường kỳ tháng 12/2023
Phiên họp UBND tỉnh Nghệ An thường kỳ tháng 12/2023
    Trong quý I/2024, công tác cải cách hành chính của tỉnh Nghệ An tiếp tục đạt được nhiều kết quả được các doanh nghiệp và người dân ghi nhận, đánh giá cao. Trong quý, UBND tỉnh đã thực hiện kiểm thử, tích hợp 1.367 thủ tục hành chính của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai kiểm soát chất lượng hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 18 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính với 283 thủ tục, 08 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
    Tỉnh đã tiếp nhận 74 nội dung phản ánh kiến nghị trên Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia chuyển cho các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý. 100% hồ sơ được giải quyết theo quy trình điện tử và được công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Hệ thống đã cung cấp 1.841 dịch vụ công. 21 Sở, ban, ngành, 21 huyện, thành phố, thị xã và 460 xã đều thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống. Tính từ ngày 10/12/2023 - 05/3/2024 đã tiếp nhận 221.167 hồ sơ, trong đó 203.932 hồ sơ đã được giải quyết.
 
    Trong quý II/2024, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện 7 nhiệm vụ, gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.
 
    Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai có hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính; tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trong chương trình cải cách hành chính của tỉnh năm 2024; lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính đúng thời gian, có chất lượng các chương trình, kế hoạch đã ban hành. Đẩy mạnh công tác tham mưu xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm chất lượng, đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tiễn. Chỉ đạo các ngành, các cấp nghiêm túc thực hiện đầy đủ nội dung công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương, tại nơi giao dịch và các hình thức khác. Công khai các chuẩn mực, quy định hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính. Tiếp tục triển khai kiến trúc chính quyền điện tử, các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và thực thi công vụ, nhiệm vụ bảo đảm tính đồng bộ ở các cấp.
P.V
.