Bộ Lao động - Thương binh và xã hội: Thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 20/07/2020, 15:35 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đã hoàn thành 34,2% kế hoạch được giao và 6 cuộc thanh tra đột xuất; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra các sở lao động, thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác thanh tra trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19; triển khai thực hiện phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, triển khai thanh tra trực tuyến; thực hiện Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2020 trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội với chủ đề “Tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội là thực hiện an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.
 
Một Hội nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Một Hội nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đã dừng tổ chức lễ phát động Chiến dịch Thanh tra năm 2020, thay vào đó thực hiện tuyên truyền các sai phạm thường gặp trong việc thực hiện quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, các gương điển hình về công tác bảo hiểm xã hội tới người dân, doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
    Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức quản lý nội bộ qua hệ thống phần mềm điện tử ethanhtra, trang thông tin điện tử thanhtralaodong.gov.vn và các ứng dụng tích hợp khác nhằm giúp công tác chỉ đạo điều hành được thông suốt, giảm chi phí, tạo hiệu quả trong quản lý; tăng năng suất lao động.
 
    100% các cuộc thanh tra được giám sát theo quy định pháp luật và theo dõi việc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý vi phạm hành chính của đối tượng thanh tra.
 
    6 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thực hiện tốt việc tiếp công dân thường xuyên và Bộ trưởng tiếp công dân định kỳ. Đến nay, đã xử lý 100% đơn thư; không phát sinh khiếu nại, tố cáo.
 
    Về công tác phòng, chống tham nhũng, trên cơ sở kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị thuộc Bộ tự nhận diện lĩnh vực, vị trí, công việc có nguy cơ, dấu hiệu dễ xảy ra tham nhũng để có biện pháp phòng ngừa; lồng ghép nội dung thanh tra về phòng, chống tham nhũng trong các cuộc thanh tra hành chính; đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện. Qua công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng, chưa phát hiện hành vi tham nhũng trong các đơn vị thuộc Bộ.
                                                                                      Thùy Linh
.