Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận Đề án Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Thứ Năm, 14/05/2020, 17:47 [GMT+7]
    Trong ngày làm việc thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận tại hội trường về Đề án Phương hướng bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) khoá XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
    Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương gửi các cơ quan báo chí, trong ngày làm việc thứ ba 13/5, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về Đề án Phương hướng bầu cử ĐBQH khoá XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Toàn cảnh hội nghị Trung ương 12
Toàn cảnh hội nghị Trung ương 12
    Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình hội nghị.
 
    Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019.
 
    Bầu cử QH và HĐND các cấp là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, thời gian qua Bộ Chính trị đã chỉ đạo sát sao và Đảng Đoàn QH đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Đề án về phương hướng bầu cử ĐBQH khoá XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
    Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Đảng Đoàn QH đã hoàn chỉnh Đề án trình Trung ương xem xét, quyết định tại hội nghị này.
 
    Đề án đã tổng kết, đánh giá khá toàn diện, khách quan tình hình bầu cử ĐBQH và bầu cử ĐB HĐND các cấp một số nhiệm kỳ gần đây, chỉ rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khiếm khuyết còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.
 
    Từ đó đề xuất phương hướng xử lý những vấn đề đặt ra trong cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác bầu cử.
 
    Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, nêu một số ý kiến có tính gợi mở thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Trung ương chú ý phân tích, bổ sung, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về những vấn đề cốt yếu, có ý nghĩa quyết định thành công của cuộc bầu cử, như: tiêu chuẩn ĐBQH, ĐB HĐND các cấp nói chung và ĐB chuyên trách nói riêng; số lượng, cơ cấu, độ tuổi của ĐBQH, ĐB HĐND, nhất là số lượng, cơ cấu ĐB chuyên trách, ĐB nữ, ĐB người dân tộc thiểu số, ĐB đại diện cho các thành phần, giai tầng trong xã hội; việc tổ chức bầu ĐB HĐND ở những nơi mà ở cấp dưới không tổ chức HĐND phường; ngày bầu cử dự kiến...
                                                                                            Quỳnh Hoa
.