Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương công bố quyết định kiểm tra tại tỉnh Gia Lai

Thứ Bảy, 23/09/2023, 04:55 [GMT+7]
    Ngày 20/9/2023, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để công bố Kế hoạch và Quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
 
    Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh.
 
Quang cảnh buổi làm việc
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, ngay sau khi các nghị quyết, chỉ thị, quy định được Trung ương ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã kịp thời tổ chức các hội nghị để phổ biến đến cán bộ chủ chốt toàn tỉnh; đồng thời, ban hành hệ thống các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Qua đó, đã nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; về vai trò, tổ chức, hoạt động của luật sư trong việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo.
 
    Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã ban hành Chương trình số 58-CTr/TU, ngày 07/4/2023, trong đó, trọng tâm là thực hiện nghiêm các quy định, cơ chế về kiểm soát quyền lực trong các cơ quan nhà nước; xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế thực hiện pháp luật, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
 
    Về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của  công dân, từ năm 2021 đến nay, người đứng đầu cấp ủy các cấp của tỉnh Gia Lai đã tổ chức tiếp, đối thoại 4.039 cuộc với 3.013 lượt công dân theo quy định; các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 6.158 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiếp 2.730 lượt; các ngành, các cấp tiếp nhận, xử lý 503 đơn khiếu nại, tố cáo.
 
    Thực hiện Kết luận số 69-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đoàn Luật sư tỉnh; lựa chọn, giới thiệu nhân sự chủ chốt của Đoàn luật sư, của Chi bộ Đoàn Luật sư tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 68 luật sư đang hành nghề tại 17 tổ chức hành nghề luật sư và 10 chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư.
 
    Về tình hình chung trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững sự ổn định. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, giải quyết kịp thời, ổn định các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác cải cách tư pháp, bám sát mục tiêu, yêu cầu của các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tổ chức, bộ máy của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp được củng cố kiện toàn, hoạt động hiệu quả; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ tư pháp ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
P.V
.