Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phổ biến, quán triệt nội dung Cuốn sách của Tổng Bí thư tại tỉnh Bình Định

Thứ Năm, 14/09/2023, 23:37 [GMT+7]
    Sáng ngày 14/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì Hội nghị. 
 
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
    Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 240 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tham dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị và hơn 5.000 đại biểu tại 11 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố, 159 điểm cầu xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
 
    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã phổ biến 05 nội dung cốt lõi của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh những giá trị cốt lõi của Cuốn sách; những điểm mới, những điểm khác biệt của Cuốn sách với kết cấu gồm ba phần: Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” là tập hợp những ý kiến, đánh giá thể hiện niềm tin tưởng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của các chính khách, học giả nước ngoài đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phổ biến nội dung Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phổ biến nội dung Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
    Nội dung Cuốn sách có giá trị, ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, là tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần làm sáng rõ quá trình phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng, hệ thống hóa sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trở thành “kim chỉ nam” cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta; giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ, nắm vững, quán triệt và thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác này trong thời gian tới.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh khẳng định, tỉnh Bình Định luôn xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; đồng thời nhấn mạnh, Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị to lớn cả về lý luận và thực tiễn; việc tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Cuốn sách là rất cần thiết, coi đây là dịp sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng, có ý nghĩa nhằm giúp các cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh thấm nhuần sâu sắc những giá trị to lớn, cốt lõi trong Cuốn sách. Qua đó, tiếp tục truyền tải thông điệp mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và đồng chí Tổng Bí thư về tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần biến những tâm huyết, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và bài học về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Cuốn sách thành hành động và hiệu quả trên thực tế; từ đó, đề ra quan điểm chỉ đạo và hệ thống giải pháp đúng đắn, toàn diện nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác này trong giai đoạn hiện nay.
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương sau Hội nghị này cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh về nội dung cốt lõi của Cuốn sách. Đồng chí đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tốt vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, tăng cường tham mưu, đề xuất cho Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cụ thể hóa nội dung Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tỉnh thực sự hiệu quả.
Kiều Oanh 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định)
.