Họp Tổ Biên tập xây dựng báo cáo chuyên đề phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới đất nước

Thứ Năm, 07/09/2023, 12:57 [GMT+7]
    Sáng 07/9/2023, Tổ Biên tập xây dựng các báo cáo Chuyên đề phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập.
 
Quang cảnh Cuộc họp
Quang cảnh Cuộc họp
    Tại Cuộc họp, các Thành viên Tổ Biên tập đã trao đổi, thảo luận, cho ý kiến phân công nhiệm vụ xây dựng các báo cáo Chuyên đề về: Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới; tình hình thế giới, khu vực và trong nước tác động đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp trong thời gian tới và đề xuất, kiến nghị. 
 
    Mục đích nhằm tổng kết, làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận của Đảng về đường lối đổi mới, phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; dự báo tình hình và đề xuất, kiến nghị những quan điểm, định hướng, nội dung, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; chắt lọc, kế thừa những kết quả tổng kết 30 năm đổi mới về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp…
 
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập phát biểu tại Cuộc họp
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập phát biểu tại Cuộc họp
    Phát biểu tại Cuộc họp, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập ghi nhận và cơ bản nhất trí với ý kiến phát biểu của các Thành viên Tổ Biên tập. Đồng chí Phó Trưởng Ban đề nghị, các Thành viên Tổ Biên tập tập trung triển khai các nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao; nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá về những kết quả một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới đất nước trong 40 năm qua tại Việt Nam để xây dựng báo cáo chất lượng, hiệu quả và hoàn thiện các Chuyên đề theo đúng nội dung kế hoạch.
Đặng Phước
.