Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh

Thứ Hai, 13/01/2020, 14:37 [GMT+7]
    Năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới và đạt nhiều kết quả quan trọng, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin nhân dân.
 
    Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của UBKT các cấp. Nhận thức trong Đảng, trước hết là trong cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt. Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và là điểm tựa tinh thần vững chắc để UBKT thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành một số văn bản quan trọng nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trên cơ sở đó, UBKT đã chủ động rà soát, tham mưu giúp cấp uỷ cấp mình sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị mình. 
 
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020
    Cấp ủy các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân đang quan tâm. Trong năm 2019, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 51.878 tổ chức đảng và 277.635 đảng viên, có 65.327 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp.  
 
    Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3.364 tổ chức đảng và 10.232 đảng viên (có 4.938 cấp uỷ viên các cấp, chiếm 48,2%). Các cuộc kiểm tra được thực hiện với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, khẩn trương; trong đó, có những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, kéo dài, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc trong xã hội, đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tập trung kiểm tra, kết luận rõ và xử lý kỷ luật kịp thời với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, như: Vụ việc ở Tổng Công ty Thép Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân chủng Hải quân, Bộ Giao thông vận tải... Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng; đồng thời, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý, bất cập trong các cơ chế, chính sách để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện (đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung 01 nghị định; 21 quy chế làm việc; 03 quy chế phối hợp; 12 quy định, quy trình về công tác quản lý cán bộ, quản lý đất đai, hoạt động sản xuất kinh doanh…).
 
    Điểm nổi bật trong năm nay là tất cả 100% Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó, nhiều cuộc kiểm tra được thực hiện quyết liệt, khẩn trương, hoàn thành trong thời gian ngắn với chất lượng, hiệu quả cao. Việc thực hiện các nhiệm vụ khác như: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong đảng, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại,  kiểm tra tài chính đảng được Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai thực hiện toàn diện, chất lượng được nâng cao. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời nêu rõ những ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để tiếp tục phát huy; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, không để gây bức xúc trong dư luận và có tác dụng phòng ngừa cao. 
 
    Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra bảo đảm số lượng và chất lượng; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương mở 6 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 810 cán bộ, công chức trong Ngành; phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cử cán bộ, báo cáo viên tham gia giảng 3 lớp nghiệp vụ công tác kiểm tra cho chức danh chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp huyện; xây dựng chương trình 4 lớp nghiên cứu, trao đổi chuyên đề với cán bộ Đảng Nhân dân cách mạng Lào... Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho 59.258 cán bộ; cử 499 cán bộ học đại học chuyên ngành Kiểm tra (tăng 2 lần so với năm 2018). Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào các chuyên đề lý luận kết hợp với thực tiễn, cập nhật kiến thức, văn bản nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
                                                                                   Văn Bắc
.