Thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại cơ quan, tổ chức hành chính

Thứ Bảy, 08/05/2021, 05:42 [GMT+7]
    Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 1787/BNV-TCBC vừa được Bộ Nội vụ ban hành về thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức (Nghị định số 62/2020/NĐ-CP), Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 106/2020/NĐ-CP) và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 188/VPCP-TCCV ngày 25/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về biên chế công chức và biên chế sự nghiệp giai đoạn 2022 - 2030 (Văn bản số 188/VPCP-TCCV).
 
Bộ Nội vụ chủ trương thực hiện tinh giản biên chế
Bộ Nội vụ chủ trương thực hiện tinh giản biên chế
    Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ: 
 
    Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 188/VPCP-TCCV, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 3725/BNV-TCBC ngày 28/7/2020, Công văn số 5168/BNV-TCBC ngày 01/10/2020, Công văn số 437/BNV-TCBC ngày 01/02/2021 và Công văn số 1538/BNV-TCBC ngày 13/4/2021 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
 
    Các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương thực hiện nhiệm vụ tại các văn bản nêu trên, sớm gửi Bộ Nội vụ để thống nhất ý kiến, hoàn thiện văn bản và ban hành theo thẩm quyền.
 
    Đối với các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm và xác định cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập;
 
    Cùng với đó, thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức gắn với sắp xếp lại cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Đảng và của pháp luật.
                                                                                               Tiến Dũng
.