Tuyên Quang: Một số kết quả trong công tác cải cách tư pháp

Thứ Tư, 14/10/2020, 13:34 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2020, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2020; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; ban hành văn bản triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
 
    Trên địa bàn tỉnh có 08 tổ chức hành nghề luật sư, với 15 luật sư và có 04 chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư. Các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện 200 vụ việc; trong đó, tham gia tố tụng 59 vụ việc, tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác 141 vụ việc. Tỉnh Tuyên Quang có 02 tổ chức giám định tư pháp công lập, gồm: Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế và Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh, với 62 giám định viên tư pháp. Các tổ chức giám định tư pháp đã thực hiện 1.030 vụ việc; trong đó, Trung tâm Pháp y thực hiện giám định 213 vụ việc và Phòng Kỹ thuật hình sự thực hiện giám định 817 vụ việc; có 05 tổ chức hành nghề công chứng tại 3/7 huyện, thành phố với 10 công chứng viên. Các tổ chức hành nghề công chứng luôn tuân thủ đúng quy trình, thủ tục, không có công chứng viên nào vi phạm phải xem xét, xử lý.
 
 Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tuyên Quang giám sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết các vụ án hình sự tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Na Hang
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tuyên Quang giám sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết các vụ án hình sự tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Na Hang
    Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh; bố trí biên chế, tổ chức, nhân sự các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; đồng thời ban hành 12 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ để thực hiện sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các phòng thuộc Sở Tư pháp.
 
    Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện 07 cuộc giám sát, khảo sát. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Chương trình số 07/CTr-MTTQ-BTT, ngày 10/02/2020 về giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tuyên Quang năm 2020.
 
    Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ làm trong các đơn vị được giao thực hiện các hoạt động tư pháp, nhằm đảm bảo chất lượng và yêu cầu của công tác cải cách tư pháp. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra tội phạm.
 
    Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã thực hiện sáp nhập một số đơn vị cấp phòng từ 11 đơn vị còn 08 đơn vị; thực hiện rà soát, phân công lại nhiệm vụ của các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân các huyện Yên Sơn, Chiêm Hóa và lãnh đạo cấp phòng thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. 
 
    Tòa án nhân dân hai cấp tiếp tục đổi mới tổ chức các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng triển khai sâu, rộng việc đổi mới thủ tục xét hỏi và tranh tụng tại các phiên tòa; trong giải quyết các vụ án dân sự, Tòa án các cấp đã chú trọng tới công tác hòa giải, đối thoại, hướng các đương sự tự thỏa thuận hòa giải thành 1.506/1.722 vụ việc, chiếm tỷ lệ 85%; tổ chức truyền hình trực tiếp 49 phiên tòa rút kinh nghiệm và các vụ án có tính chất phức tạp, nghiêm trọng; thực hiện nghiêm túc việc công khai 1.192 bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng Thông tin điện tử của Tòa án.
 
    Các cơ quan trong khối nội chính tăng cường phối hợp, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm và nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không có án oan sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường phân loại, xác minh, nâng cao tỷ lệ, hiệu quả trong công tác thi hành án hình sự và thi hành án dân sự.
Tuệ Minh
.