Nam Định: Một số kết quả trong công tác cải cách tư pháp tháng 8/2020

Thứ Ba, 22/09/2020, 18:44 [GMT+7]
    Tháng 8/2020, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Nam Định đã lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan tư pháp tỉnh tiếp tục thực hiện Chương trình công tác năm số 02-CTr/BCĐ của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh năm 2020; triển khai thực hiện Kết luận số 83-KL/TW, ngày 20/7/2020 của Bộ Chính trị về Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”; Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”.
 
Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử vụ án giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng
Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử vụ án giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng
    Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố, gắn với hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng công tác tranh tụng của kiểm sát viên tại các phiên tòa; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; xây dựng Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020. 
 
    Tòa án nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo kết quả thống kê trưng cầu giám định, định giá việc thực hiện giám định và sử dụng kết quả giám định tư pháp trong giải quyết vụ án hình sự về tham nhũng, chức vụ 06 tháng đầu năm 2020; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án theo Quyết định số 187/QĐ-TANDTC, ngày 17/7/2020 của Tòa án nhân dân tối cao.
 
    Sở tư pháp tỉnh tiến hành thẩm định 01 dự thảo quyết định của tỉnh; tham gia ý kiến cho 04 lượt dự thảo văn bản; báo cáo về kết quả giải quyết các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tổ chức Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; hoàn thiện việc kiểm tra về tổ chức, hoạt động của một số tổ chức, chi nhánh hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh và hoàn thiện kết luận, báo cáo kết quả kiểm tra; báo cáo tổ chức và thực hiện chế định thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Nam Định.
 
    Chú trọng hoàn thiện tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ luật sư, công chứng viên, giám định viên, trợ giúp viên pháp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 Tuệ Minh
.