Đà Nẵng: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp

Thứ Hai, 03/08/2020, 15:47 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Đà Nẵng cơ bản đã thực hiện theo đúng quy định; tuân thủ quy trình, thủ tục luật định về lấy ý kiến của các ngành, địa phương liên quan và thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành. UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/6/2020 tăng cường công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sở Tư pháp đã thẩm định 35 lượt dự thảo văn bản; góp ý hơn 500 lượt dự thảo văn bản của Trung ương, của UBND thành phố và các sở, ban, ngành trên địa bàn; tiến hành kiểm tra 15 văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành. 
 
Một Hội nghị triển khai công tác cải cách tư pháp thành phố Đà Nẵng
Một Hội nghị triển khai công tác cải cách tư pháp thành phố Đà Nẵng
    Đã bổ nhiệm 03 trường hợp là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và 07 trường hợp là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an cấp huyện, 13 điều tra viên 289,10 cán bộ điều tra; miễn nhiệm 03 trường hợp là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và 03 trường hợp là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện do chuyển công tác và nghỉ hưu, 01 điều tra viên trung cấp. 
 
    Viện kiểm sát nhân dân thành phố kiện toàn sắp xếp 12 đơn vị cấp phòng còn 09 đơn vị cấp phòng. Tòa án nhân dân thành phố đề nghị và được Chủ tịch Nước bổ nhiệm mới 01 thẩm phán trung cấp và bổ nhiệm lại 04 thẩm phán sơ cấp. Tòa án nhân dân thành phố phối hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố xét xử 12 vụ án trọng điểm, 01 vụ án theo thủ tục rút gọn, tổ chức 39 phiên tòa rút kinh nghiệm. 
 
    UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 2909/KH-UBND ngày 05/5/2020 triển khai công tác quản lý nhà nước về hoạt động luật sư năm 2020. Sở Tư pháp cấp mới Giấy đăng ký hoạt động cho 05 tổ chức hành nghề luật sư và 06 chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư; tiếp nhận, giải quyết 15 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư theo đúng trình tự, thủ tục, đúng thời gian quy định, không có hồ sơ trễ hạn.
 
    Sở Tư pháp đã báo cáo thống kê tình hình tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực giám định tư pháp trên địa bàn thành phố năm 2019; đồng thời, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND thành phố trong công tác quản lý đối với lĩnh vực giám định tư pháp. 
 
    Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thi hành án dân sự, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố về việc cung cấp thông tin phong tỏa, kê biên, tạm dừng giao dịch và hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung phong tỏa, kê biên, chấm dứt tạm dừng giao dịch đối với tài sản trong các vụ án và tài sản bảo đảm thi hành án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 
    Đề nghị bổ nhiệm công chứng viên 04 trường hợp, cấp 02 thẻ công chứng viên; đăng ký tập sự hành nghề công chứng 05 trường hợp; đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng đối với 27 trường hợp; đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm Thừa phát lại cho 01 trường hợp; hướng dẫn nghiệp vụ thừa phát lại cho Văn phòng Thừa phát lại và đăng ký 78 vi bằng; đã triển khai một cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công chứng, chứng thực, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 tổ chức hành nghề công chứng và 01 Công chứng viên. 
 
    Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phối hợp giám sát về tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an thành phố. 
                                                                                    Thăng Quyết
.