Nghệ An: Một số kết quả thanh tra tháng 8/2023

Thứ Sáu, 15/09/2023, 14:39 [GMT+7]
    Trong tháng 8, Ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An đã nỗ lực tập trung bám sát kế hoạch thanh tra năm 2023 và các nhiệm vụ được giao để triển khai kịp thời. Các kết luận thanh tra ngoài việc kiến nghị xử lý về số tiền sai phạm còn chú trọng kiến nghị các hình thức xử lý đối với các cá nhân có hành vi sai phạm. Công tác giám sát đoàn thanh tra, đôn đốc thu hồi, xử lý sau thanh tra và rà soát các kết luận thanh tra được thực hiện thường xuyên.
 
    Toàn ngành Thanh tra thực hiện 77 cuộc thanh tra hành chính, trong đó 68 cuộc theo kế hoạch, 9 cuộc đột xuất. Đến nay đã ban hành kết luận 17 cuộc tại 91 đơn vị. Qua thanh tra hành chính phát hiện sai phạm số tiền 9.140 triệu đồng (trong đó, kiến nghị thu hồi 9.128 triệu đồng; kiến nghị khác 12 triệu đồng), kiến nghị xử lý hành chính đối với 3 tổ chức và 40 cá nhân có sai phạm. Trong tháng, toàn ngành đã thu hồi được 2.347.000.000 đồng.
 
Thanh tra tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Triển khai phổ biến, quán triệt Luật Thanh tra năm 2022 và một số văn bản hướng dẫn thi hành
Thanh tra tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Triển khai phổ biến, quán triệt Luật Thanh tra năm 2022 và một số văn bản hướng dẫn thi hành
    Thanh tra các sở, ngành trong tỉnh đã thực hiện 52 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường. Qua thanh tra chuyên ngành phát hiện 51 tổ chức và cá nhân có vi phạm; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 190 triệu đồng; ban hành 51 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 346 triệu đồng. Đến nay đã thu hồi đạt 100%.
 
    Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra công vụ được quan tâm. Theo đó, đã thực hiện 12 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đến nay, đã ban hành kết luận 3 cuộc tại 11 đơn vị.
                                                                              Hương Giang
.