Kon Tum: Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo

Thứ Năm, 21/09/2023, 23:16 [GMT+7]
    Sau 10 năm triển khai thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum, các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc quyền quản lý đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014. 
 
    Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; đồng thời ban hành Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 27/01/2014 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong các kế hoạch phòng, chống tham nhũng hằng năm; kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng...  
 
Kon Tum đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo
Kon Tum đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo
    Nội dung phòng, chống tham nhũng được đưa vào giảng dạy tại khối phổ thông trung học; trung cấp chuyên nghiệp; cơ sở giáo dục đại học có đào tạo trình độ đại học, cao đẳng (kể cả không chuyên về luật và chuyên về luật); các cơ sở dạy nghề có đào tạo trung cấp nghề, cao đẳng nghề; trường chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố. Việc tổ chức giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục, đào tạo được thực hiện theo phương pháp lồng ghép, tích hợp vào các môn học như: giáo dục công dân, môn học pháp luật, pháp luật đại cương, luật hành chính, luật hình sự… bảo đảm không tăng số tiết và định mức giảng dạy của giáo viên. Đồng thời lồng ghép tuyên truyền nội dung phòng, chống tham nhũng vào các hoạt động ngoại khóa.
 
    Từ năm 2013-2022, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 36 cuộc thanh tra, kiểm tra có lồng ghép nội dung về việc tổ chức triển khai thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các cơ sở giáo dục, đào tạo. Trong đó, Thanh tra tỉnh thực hiện 01 cuộc tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum; Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện 35 cuộc/84 đơn vị tại các Trường Trung học phổ thông và Phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Năm 2014: 07 cuộc/07 đơn vị; năm 2015: 07 cuộc/31 đơn vị; năm 2016: 02 cuộc/02 đơn vị; năm 2017: 02 cuộc/11 đơn vị; năm 2018: 02 cuộc/02 đơn vị; năm 2019: 05 cuộc/12 đơn vị; năm 2020: 02 cuộc/02 đơn vị; năm 2021: 05 cuộc/14 đơn vị; năm 2022: 03 cuộc/03 đơn vị. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc triển khai thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các cơ sở giáo dục, đào tạo.
 
    Qua thanh tra, kiểm tra, chưa phát hiện cơ sở giáo dục vi phạm hoặc thực hiện chưa đầy đủ nội dung Chỉ thị; nhận thức phần lớn của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được nâng lên. Điều này đã góp phần không nhỏ trong việc ổn định hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học. Cán bộ quản lý, công chức, viên chức của ngành giáo dục đã nhận thức đúng về tác hại của tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ đó với chức năng, nhiệm vụ được giao, từng cá nhân, đơn vị đã đề ra được các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong các hoạt động.
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg còn khó khăn, vướng mắc như nguồn tài liệu, tham khảo để phục vụ cho việc giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng còn hạn chế, chưa đa dạng nội dung. Địa bàn rộng, nhiều cơ sở giáo dục nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên việc triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra còn phải lồng ghép vào các cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành.
 
    Để khắc phục hạn chế trên, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại cơ sở giáo dục, đào tạo trong năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo. Chú trọng nội dung giáo dục phải gắn với rèn luyện lý tưởng đạo đức lối sống cho cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên. 
                                                                         Quỳnh Trang
.