Quảng Bình: Chủ động, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí năm 2022

Thứ Năm, 17/02/2022, 12:45 [GMT+7]
    Nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phát huy vai trò trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế; phòng, chống khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh... năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Chương trình công tác về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.
 
Toàn cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác NC, PCTN, TC và CCTP năm 2022
Toàn cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác NC, PCTN, TC và CCTP năm 2022
    Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu đối với các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện, đảm bảo 04 (bốn) yêu cầu sau: (1)Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) phải bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp tại Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh; (2) THTK, CLP phải gắn với hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; (3) Các chỉ tiêu THTK, CLP trong các lĩnh vực phải được lượng hóa tối đa, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực chất, có cơ sở cho việc đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện theo quy định; (4) THTK, CLP phải gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, thúc đẩy cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Với việc chủ động, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tin tưởng rằng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí của tỉnh sẽ đạt được nhiều kết quả tốt hơn.
Lê Hà Anh Tâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.