Lai Châu: Bộ đánh giá chỉ số phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh đạt 70,25 điểm

Thứ Tư, 26/01/2022, 06:25 [GMT+7]
    Theo Thanh tra tỉnh Lai Châu, năm 2021, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ đánh giá chỉ số PCTN cấp tỉnh năm 2020 đạt 70,25/100 điểm.
 
    Năm 2021, các cấp, các ngành tỉnh Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác PCTN, trọng tâm là Luật PCTN năm 2018 và các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCTN năm 2021.
 
    Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 7 lớp tập huấn, 8 hội nghị thông tin thời sự, 15 hội nghị tuyên truyền, 3 hội nghị báo cáo viên với 2885 người tham dự; tổ chức 422 buổi tuyên truyền cho 31.521 lượt người; phát sóng 18 tin, 12 bài và các phóng sự có nội dung về PCTN. Các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đã đưa nội dung PCTN vào giảng dạy với số lượng 346 lớp cho 12.684 lượt người.
 
Hội nghị cán bộ công nhân viên chức năm 2021 của Thanh tra tỉnh Lai Châu. Ảnh: Bùi Bình
Hội nghị cán bộ công nhân viên chức năm 2021 của Thanh tra tỉnh Lai Châu (ảnh: Bùi Bình)
    Thanh tra tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 742 ngày 9/9/2021 về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về PCTN” theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. Qua đó, đã tiếp nhận và tổng hợp gửi Ban Tổ chức Cuộc thi (Báo thanh tra - Thanh tra Chính phủ) với tổng số 4.898 bài dự thi.
 
    Ngoài ra, Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, quyết định thành lập Tổ Công tác về việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2020. Tổ Công tác đã tham mưu UBND tỉnh kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá công tác PCTN năm 2020 tại một số cơ quan, đơn vị, trình UBND tỉnh báo cáo tự đánh giá công tác PCTN đối với UBND tỉnh Lai Châu.
 
    Trong năm, các tổ chức thanh tra tích cực tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện việc công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thực hiện cải cách hành chính; chuyển đổi vị trí công tác cho 167 người công chức, viên chức tại 19 đơn vị.
 
    Tích cực ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý hành chính và thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó tập trung truyền thông và quảng bá hiệu quả về dịch vụ công trực tuyến của cơ quan để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước làm thay đổi thói quen của công dân trong việc sử dụng dịch vụ công thông qua các bộ phận một cửa, giúp người dân, doanh nghiệp lựa chọn hình thức xử lý dịch vụ công phù hợp nhất.
 
    Đến nay, tổng số thủ tục hành chính công được áp dụng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh là 2.033 thủ tục, trong đó số thủ tục hành chính công được áp dụng mức độ 3 hoặc 4 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị là 1.079 thủ tục.
 
    Năm 2020, người có nghĩa vụ kê khai thuộc 42/42 cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã thực hiện xong việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu với tổng số 4.653 người thuộc diện phải kê khai theo quy định (trong đó: 36 người có nghĩa vụ kê khai thuộc kiểm soát của Thanh tra Chính phủ; 4.617 người có nghĩa vụ kê khai thuộc kiểm soát của Thanh tra tỉnh Lai Châu).
 
    Thanh tra tỉnh tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong kê khai tài sản thu nhập hàng năm, thu nhập bổ sung năm 2021.
 
    Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Thanh Trì cho biết, năm 2021, Thanh tra tỉnh và ngành Thanh tra Lai Châu đã tham mưu giúp thủ trưởng các cấp, ngành triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác PCTN; chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác PCTN năm 2021; triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.
 
    Các cấp, các ngành thực hiện tốt việc công khai minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn; quy chế văn hóa công sở; việc kê khai tài sản thu nhập được thực hiện theo quy định.
 
    Công tác cải cách hành chính đã được các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện. Kết quả công tác PCTN tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ đánh giá chỉ số PCTN cấp tỉnh năm 2020 tỉnh Lai Châu đạt 70,25/100 điểm.
 
    Thời gian tới, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp trong tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN; phối hợp với các cơ quan điều tra, khởi tố, xét xử kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi tham nhũng, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan để xảy ra tham nhũng.
 
    Thực hiện tốt việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 130 ngày 30/10/2020 của Chính phủ và theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.
 
    Đồng thời, tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra trách việc thực hiện pháp luật về PCTN nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN.
Báo Thanh tra
.