Tỉnh Bình Định: Quý I, tiếp nhận 726 đơn thư

Thứ Năm, 08/04/2021, 07:13 [GMT+7]
    Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có Văn bản số 422/UBND-TD ngày 22/01/2021, chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường phối hợp với Hội Nông dân trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) của nông dân.
 
        Các cấp, ngành của tỉnh Bình Định, trong quý I (từ 16/12/2020 đến 15/3/2021) đã tổ chức tiếp dân thường xuyên 388 lượt/611 người; tiếp định kỳ và đột xuất 106 lượt/190 người; tiếp định kỳ và đột xuất của thủ trưởng 19 lượt/43 người. Qua tiếp công dân đã hướng dẫn, giải thích pháp luật, chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật.
 
Cán bộ ở cơ sở chú trọng hướng dẫn, giải thích khi tiếp dân sẽ giúp hạn chế phát sinh KN,TC. Ảnh minh họa: Nguyễn Văn Trang/http://baobinhdinh.vn
Cán bộ ở cơ sở chú trọng hướng dẫn, giải thích khi tiếp dân sẽ giúp hạn chế phát sinh KN,TC. Ảnh minh họa: Nguyễn Văn Trang/http://baobinhdinh.vn
    Các cấp, ngành trong tỉnh đã tiếp nhận 726 đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh, trong đó đơn đủ điều kiện xử lý có 704 đơn, gồm có 466 đơn KN, 82 đơn TC và 156 đơn kiến nghị, phản ánh và các nội dung khác. Qua tiếp nhận, đã phân loại, xử lý chuyển đơn, hướng dẫn công dân thực hiện việc KNTC theo quy định của pháp luật 511 đơn KN, đơn TC, kiến nghị, phản ánh. Thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước có 181 đơn/181 vụ KN và 12 đơn/12 vụ TC.
 
    Trong số 181 vụ KN thuộc thẩm quyền, đến nay các cấp, các ngành đã xem xét, giải quyết 126 vụ, đạt tỷ lệ 69,13%. Qua giải quyết KN đã kiến nghị trả lại cho công dân 35 triệu đồng và 80 m2 đất ở.
 
    Trong số 12 vụ TC thuộc thẩm quyền, đến nay đã xem xét, giải quyết 11 vụ, đạt tỷ lệ 91,67%. Kết quả giải quyết cho thấy có 09 vụ TC sai (81,82%) và 02 vụ TC đúng một phần (18,18%).
 
    Đối với công tác chỉ đạo, quản lý Nhà nước về KNTC, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Văn bản số 422/UBND-TD ngày 22/01/2021, chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường phối hợp với Hội Nông dân trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC của nông dân. Các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC”; ban hành 11 văn bản về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; chỉ đạo tiến hành 12 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC tại 12 đơn vị.
 
    UBND tỉnh đánh giá, quý I, công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC được chú trọng thực hiện. Ngành Thanh tra của tỉnh đã tập trung tham mưu giải quyết kịp thời những vụ việc bức xúc, tồn đọng kéo dài, nhất là các vụ việc liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. 
 
    Quý II, các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC”.
 
    Duy trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân từ tỉnh đến cơ sở, gắn với chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời các KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân. 
 
    Tập trung chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật, dứt điểm các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, nhất là những vụ việc có liên quan đến nhân sự tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các vụ việc bức xúc, đông người, tồn đọng kéo dài, vượt cấp; các vụ việc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để triển khai thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Quỳnh Vy
(Báo Thanh tra)
.