Bắc Giang: Tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 05/04/2021, 08:05 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 1214/KH-UBND về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 
 
    Nội dung tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí; tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ, giải pháp PCTN được nêu trong Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; kết quả PCTN, lãng phí, thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan của các cấp, ngành, địa phương; chú trọng giới thiệu, biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; động viên, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia PCTN, lãng phí. 
 
Tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử huyện Lạng Giang
    Chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật PCTN năm 2018; nghị định; chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị về PCTN; Nghị quyết số 109-NQ/TU ngày 04/7/2016 của Tỉnh ủy Bắc Giang.
 
    Các hình thức phổ biến, giáo dục, pháp luật (PBGDPL) về PCTN cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn được tổ chức đa dạng như: Tổ chức hội nghị, tọa đàm, cuộc thi, biên soạn tài liệu, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, qua sân khấu hóa, hoạt động văn hóa, nghệ thuật... Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào điều kiện, tình hình cụ thể để lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN cho phù hợp.
 
    Phối hợp với Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về PCTN” trên địa bàn tỉnh. Lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL về PCTN trong hoạt động chuyên môn. Đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo và chương trình bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 
 
    Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thường xuyên bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền PCTN, lãng phí. Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, PBGDPL về PCTN bảo đảm chính xác, kịp thời.
 
    Các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Biên soạn, tiếp nhận, cấp phát, hỗ trợ trang bị tài liệu pháp luật về PCTN và các văn bản có liên quan đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.
 
    UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn bằng các hình thức phù hợp. Tăng cường PBGDPL về PCTN trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử các huyện, thành phố...
Hoàng Long
(Báo Thanh tra)
.