Cần Thơ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 17/11/2020, 06:08 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Cần Thơ được quan tâm đẩy mạnh. Qua đó, vai trò của các cơ quan thông tin báo chí, truyền thông trong công tác phòng, chống tham nhũng được nâng lên. 
 
    Thành phố đã triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng của các cơ quan Trung ương, trọng tâm là Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014”; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư “Về chỉ đạo định hướng cung cấp thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng”; Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW ngày 20/02/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương “Về hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí” Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư “Về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Cần Thơ tập huấn cho cán bộ, người dân về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng
Cần Thơ tập huấn cho cán bộ, người dân về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng
    Vai trò của các cơ quan thông tin báo chí, truyền thông được phát huy mạnh mẽ; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, nhất là thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên sai phạm; về khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, về những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, giúp định hướng tốt dư luận xã hội để người dân hiểu rõ về những khó khăn, phức tạp của công tác phòng, chống tham nhũng cũng như khẳng định sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước nhằm tạo sự đồng tình, ủng hộ đối với công tác phòng, chống tham nhũng. 
 
    Từ năm 2013 đến nay, đã thực hiện hơn 200 tin, bài, chuyên đề phản ánh công tác phòng, chống tham nhũng trên truyền hình; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh với nhiều hình thức như thông qua hội nghị, các cuộc họp, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị hoặc bằng panô, tờ rơi..., đã tổ chức 14.366 cuộc với 573.975 lượt cán bộ, công chức và nhân dân tham gia; đăng tải 356 bài, 504 tin, 400 ảnh về công tác phòng, chống tham nhũng, những ý kiến đóng góp, cách làm hay, mô hình hiệu quả nhằm tuyên truyền, ngăn ngừa tham nhũng. 
 
    Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, tổ chức tọa đàm về phòng, chống tham nhũng và xây dựng chính phủ điện tử liêm chính, kiến tạo phát triển, minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; tổ chức đối thoại với đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, cơ quan báo chí và người dân về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính của Nhà nước và xã hội; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, đưa rội dung và yêu cầu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày pháp luật Việt Nam; tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố về pháp luật phòng, chống tham nhũng.
 
    Công tác tuyên truyền hướng đến việc tạo chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành học tập và tìm hiểu pháp luật về phòng chống, tham nhũng và đạo đức liêm chính trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố; đặc biệt, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.
                                                                                  Hồng Anh
.