Sơn La: Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 04/09/2020, 07:11 [GMT+7]
    Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành mới cơ chế, chính sách đảm bảo đúng quy định của Trung ương, phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Từ năm 2013 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 02 chỉ thị; 02 quy định; 09 kế hoạch; 02 thông báo; 02 công văn và một số văn bản có liên quan để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng. 
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Sơn La
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Sơn La
    Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Hội đồng nhân dân ban hành 68 nghị quyết (2013: 07, 2014: 10, 2016: 08; 2017: 18; 2018: 11; 2019: 12; 2020: 02); sửa đổi, bổ sung 12 nghị quyết (2015: 08, 2016: 02, 2019: 02) liên quan đến chế độ, chính sách; quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài sản công để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh về: Định mức chi công tác phí, chế độ chi hội nghị; quy định chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công; Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội; chế độ chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh... 
 
    Chỉ đạo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh ban hành 03 chỉ thị (2016: 01; 2017: 01; 2018: 01), 12 quyết định (2020: 04; 2019: 07; 2013: 01) về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng hàng năm, quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh, ban hành giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền định giá của UBND tỉnh trên địa bàn, phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, cho thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh... 
 
    Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành mới và sửa đổi, bổ sung 1.544 văn bản (2020: 236; 2019: 380, 2018: 193, 2017: 225, 2016: 145, 2015: 128, 2014: 130, 2013: 107) trong việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; sử dụng trang bị, phương tiện, thiết bị làm việc; chế độ chi tiêu phục vụ hội nghị, chế độ công tác phí... đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình. 
 
    Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế trên nhiều lĩnh vực đã góp phần tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, việc xây dựng, hoàn thiện thể chế để phù hợp với tình hình mới góp phần tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng.   
                                                                                  Thanh Loan
.