Bình Định: Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 14/07/2020, 14:29 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan, ban ngành, địa phương tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch phòng, chống tham nhũng, gắn với công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính.
 
    Nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện đồng bộ, bài bản theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
Thanh tra tỉnh Bình Định tiến hành 36 cuộc thanh tra hành chính và 96 cuộc thanh tra chuyên ngành
Thanh tra tỉnh Bình Định tiến hành 36 cuộc thanh tra hành chính và 96 cuộc thanh tra chuyên ngành
    Đối với công tác thanh tra, trong kỳ, UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã chỉ đạo tiến hành 36 cuộc thanh tra hành chính và 96 cuộc thanh tra chuyên ngành theo đoàn, phát hiện các sai phạm về kinh tế 8 tỷ 325 triệu đồng và 368.905 m2 đất các loại; kiến nghị xử lý thu hồi về cho Nhà nước 5 tỷ 976 triệu đồng; kiến nghị xử lý bằng các hình thức khác 2 tỷ 349 triệu đồng và 368.905m2 đất các loại; kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý đối với 4 tập thể và 12 cá nhân có khuyết điểm, vi phạm. Thanh tra chuyên ngành đã ban hành 963 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 34 đơn vị và 929 cá nhân với số tiền 3 tỷ 802 triệu đồng. 
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, địa phương đã tiếp nhận 170 vụ việc tố cáo, trong đó liên quan lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước có 120 vụ (chiếm 70,59%), các lĩnh vực khác có 50 vụ. Qua phân loại xử lý, thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp có 34 vụ; kết quả đã giải quyết 29 vụ; kết quả giải quyết cho thấy có 2 vụ tố cáo đúng, 9 vụ tố cáo đúng một phần và 18 vụ tố cáo sai. Qua giải quyết tố cáo, các cấp, các ngành đã chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý điều hành; củng cố đoàn kết nội bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tại những đơn vị có phát sinh tố cáo. 
 
    Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng được tiến hành tích cực, khẩn trương, đúng tiến độ, đúng pháp luật; hiệu quả xử lý thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng có chuyển biến tích cực. Cơ quan điều tra tiến hành điều tra 5 vụ/10 bị can phạm tội tham nhũng; trong đó khởi tố mới 3 vụ/8 bị can; đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 2 vụ/5 bị can; tiếp tục điều tra 3 vụ/5 bị can. 
                                                                                   Lê Hiếu
.