Quảng Nam: Công tác phòng, chống tham nhũng đạt kết quả tích cực

Thứ Tư, 17/06/2020, 11:25 [GMT+7]
    Xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách của cả hệ thống chính trị và toàn dân, những năm qua, Tỉnh ủy Quảng Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải kiên quyết, kiên trì, liên tục, chặt chẽ, đúng pháp luật; với phương châm “phòng ngừa là chính”, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm khắc, đúng quy định; tạo sự ổn định để phát triển và phải gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng” là nội dung xuyên suốt, được các cấp ủy đảng toàn tỉnh quán triệt, thực hiện thường xuyên, liên tục và đạt kết quả tích cực.
 
    Nhìn lại năm 2019, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhất quán đến các cơ quan chức năng về việc thực hiện giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Hàng loạt kết quả tích cực được ghi nhận, trong đó phải kể đến việc thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng như đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, công tác cán bộ.
 
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Quảng Nam
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Quảng Nam
    Đã có 130 cuộc kiểm tra việc thực hiện công khai minh bạch đối với 107 cơ quan, đơn vị; ban hành 14 văn bản mới, tổ chức 98 cuộc kiểm tra thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn cũng như thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn... Những con số trên phần nào cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, không “nói suông”, hình thức của Tỉnh ủy. Ngoài ra, số cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập đạt tỷ lệ 99,9%.
 
    Năm 2019, cả tỉnh thực hiện 120 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra đột xuất, qua đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 64.695m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý hành chính 152 tập thể, 86 cá nhân có liên quan đến sai phạm.
 
    Cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 9 vụ/19 bị can về tội danh tham nhũng, kinh tế; kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 5 vụ/9 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân đã truy tố 6 vụ/10 bị can. Tòa án đã xét xử sơ thẩm 4 vụ/5 bị cáo, phúc thẩm 3 vụ/3 bị cáo.
 
    Từ nhiều vụ việc được xử lý nghiêm minh, cho thấy quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền. Đây cũng là giải pháp quan trọng góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
 
    Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh 2015 - 2020 đến nay, Tỉnh ủy đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương III (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7/12/2015, của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 14/4/2017, của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021.
 
    Các giải pháp được thực hiện đúng theo quy định của Luật PCTN đã được các cấp chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ và nhân dân đối với công tác này được nâng lên. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả, góp phần ngăn ngừa suy thoái về đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đáng chú ý, nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, được dư luận đồng tình, ủng hộ.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: các quy định của pháp luật để thắt chặt công tác quản lý trên các lĩnh vực, nhất là quản lý tài nguyên, khoáng sản đang dần hoàn thiện, song vẫn còn những kẽ hở nhất định. Tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, tham nhũng của một số cán bộ, công chức ở cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn xảy ra, nguy cơ tham nhũng vẫn chưa được đẩy lùi triệt để. Công tác tự kiểm tra, giám sát trong các cơ quan, đơn vị để phát hiện tham nhũng còn hạn chế. Việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thu hồi đạt thấp, quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án có liên quan đến tham nhũng còn kéo dài...
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tỉnh ủy Quảng Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công tác PCTN mà Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 14/4/2017, của Tỉnh ủy đã đề ra. Không chỉ thực hiện mục tiêu khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp, tạo bước chuyển biến rõ rệt nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, củng cố lòng tin của nhân dân..., cần kết hợp song song với công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính, hoạt động hiệu quả, phục vụ nhân dân. 
 
    UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác PCTN  đến năm 2020. Trong đó, tập trung 7 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, gồm: nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ; hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội; kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN.
 
    Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần kịp thời phát hiện, xử lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý, đưa ra khỏi cơ cấu cấp ủy các cấp đối với những người có hành vi liên quan đến tham nhũng, lãng phí, góp phần thực hiện sàng lọc, lựa chọn cán bộ có đức, có tài cho các cấp ủy đảng, thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mọi giải pháp đều phải được xây dựng theo hướng khả thi, thực tế, tránh hình thức, đảm bảo đồng bộ; triển khai, cụ thể hóa các quy định của Đảng về công tác PCTN gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…
                                                                                    Thăng Quyết
.