Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông theo dõi, giám sát việc thực hiện phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 25/05/2020, 11:33 [GMT+7]
    Trong tháng 4/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc thực hiện kiến nghị, đề xuất của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2019; thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
 
    Ban hành Nghị quyết chuyên đề về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 08/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh phòng, chống "tham nhũng vặt” trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông. 
 
Đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17
Đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17
    Chỉ đạo việc sơ kết việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 18/02/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
    Lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại với dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng, các vụ án liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ rừng; chỉ đạo UBND huyện Đắk Song xử lý vụ việc vi phạm pháp luật về tôn giáo xảy ra trên địa bàn huyện; phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nhất là các vụ án, vụ việc đã có chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.
 
    Theo dõi, giám sát các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về quán triệt, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; việc triển khai thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 08/8/2019 của Tỉnh ủy về đấu tranh phòng, chống "tham nhũng vặt” trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông tại đơn vị, địa phương.
 
    Chỉ đạo các cơ quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; làm tốt công tác dân vận trong lĩnh vực tôn giáo và tăng cường năm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm có liên quan đến công tác tôn giáo.
 
    Tiếp nhận, xử lý 27 đơn/27 vụ việc gửi đến Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và  Ban Nội chính Tỉnh ủy. Trong đó, đơn tố cáo 09 đơn/09 vụ việc; đơn khiếu nại 06 đơn/06 vụ việc; đơn kiến nghị, yêu cầu, tố giác, kêu cứu 12 đơn/12 vụ việc; đã giải quyết xong 27 đơn/27 vụ việc (chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 08 đơn/08 vụ việc; thu lưu 19 đơn/19 vụ việc theo quy định). 
                                                                                                    P.V
.