Tiếp tục hoàn thiện các văn kiện Ðại hội Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Thứ Sáu, 22/05/2020, 10:37 [GMT+7]
    Ngày 20/5, Ðảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 (mở rộng) để cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về công tác chuẩn bị Ðại hội Ðảng bộ Khối lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Ðồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Ðảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
 
    Hội nghị nghe sáu tờ trình về: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII tại Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Khối lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ðề cương Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối khóa 12, nhiệm kỳ 2015-2020; Ðề cương báo cáo thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Ðảng ủy Khối khóa 12, nhiệm kỳ 2015-2020; đánh giá công tác nhân sự Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; Ðề án phân bổ đại biểu dự Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Khối lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025; về rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Sau khi nghe, tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, Ban Chấp hành giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu ban. Tiểu ban Văn kiện tiếp thu hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị và xây dựng kế hoạch lấy ý kiến tại các đảng bộ trực thuộc; các nhà khoa học; cán bộ Ðảng ủy Khối qua các thời kỳ; ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội... tiếp tục hoàn thiện báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiếp thu xây dựng các báo cáo chi tiết về kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối; về thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Ðảng ủy Khối, trình Hội nghị Ban Chấp hành kỳ tới. Tiểu ban Nhân sự tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và các đại biểu dự hội nghị, làm cơ sở cho việc xây dựng phương án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành thống nhất về quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu dự Ðại hội Ðảng bộ Khối như đề xuất của Tiểu ban Nhân sự. Ban Chấp hành thống nhất đưa ra khỏi danh sách quy hoạch Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 11 đồng chí; đã bỏ phiếu tín nhiệm 20 đồng chí để bổ sung vào danh sách quy hoạch Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu đạt cao. Ban Chấp hành giao Ban Thường vụ chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ và quyết định bổ sung theo thẩm quyền.
 
    Các kiến nghị, đề xuất của các đảng ủy trực thuộc và các đại biểu được tổng hợp bổ sung vào báo cáo và tiếp thu hoàn thiện các nội dung đề ra tại hội nghị. Những vấn đề ngoài thẩm quyền, Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối báo cáo, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban đảng Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Ðảng ủy Khối đề nghị, sau hội nghị này, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, cùng với tập thể cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Ðại hội 13 của Ðảng bộ Khối, tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng.
 
    Các cấp ủy tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW “về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực xây dựng tổ chức đảng trong các cơ quan trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Bắc Văn
.