Phú Thọ: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2020

Thứ Bảy, 18/04/2020, 07:44 [GMT+7]
    Trong quý I/ 2020, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan nội chính của tỉnh Phú Thọ đã tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Thông tri số 10-TT/TU của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. 
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ trao đổi, nắm bắt  về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính
Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ trao đổi, nắm bắt về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính
    Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan nội chính của tỉnh cũng đã triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, gắn với đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý thu, chi ngân sách theo đúng quy định về tiêu chuẩn, chế độ, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, việc
tặng quà trái quy định.
 
    Ngay từ đầu năm, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; trong đó, chú trọng các giải pháp thực hiện minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; công khai tài chính, kê khai tài sản và công khai, minh bạch tài sản, thu nhập đúng quy định; kiểm tra, giám sát, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện các quy định của tỉnh về chế độ, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị của Nhà nước tại tỉnh; tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; quy định về giám sát, kiểm tra cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quy chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức…
 
    Kết quả công tác điều tra các vụ án tham nhũng trong quý I/2020, đã thụ lý giải quyết đối với 05 vụ/12 bị can; đã giải quyết, kết thúc điều tra đề nghị truy tố 03 vụ/06 bị can. Viện kiểm sát thụ lý, giải quyết 03 vụ/06 bị can; đã giải quyết 02 vụ/02 bị can. Tòa án đã thụ lý, giải quyết xét xử 01 vụ/01 bị cáo. Nhìn chung, các hành vi, tội phạm về tham nhũng đều được phát hiện, xử lý kịp thời, bảo đảm việc truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội; phối hợp cùng điều tra viên bám sát các giai đoạn giải quyết án nhằm đề ra yêu cầu điều tra kịp thời, bảo đảm tiến độ.
Phương Hà
.