Kon Tum: Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Thứ Ba, 10/12/2019, 10:48 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Công văn số 3207/UBND-NC chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh và chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2020; tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
    Chỉ đạo nâng cao công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; công khai kết luận thanh tra theo quy định, kết quả xử lý tổ chức cá nhân vi phạm; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu lực, hiệu quả.
 
    Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu; việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như: Mua sắm tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, ngân sách, quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, huy động, quản lý đất đai, tài sản công, công tác tuyển dụng công chức, viên chức, tổ chức - cán bộ.... Bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối với cơ quan khi thực hiện các cuộc thanh tra theo yêu cầu, chỉ đạo đột xuất, phát sinh ngoài kế hoạch đã được phê duyệt.
 
    Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và  thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng thời gian đến; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh...
                                                                                  Tiến Dũng
.