Thanh Hóa: Một số kết quả nổi bật về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023

Thứ Ba, 18/07/2023, 10:08 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu kiện được quan tâm. Chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tiếp tục được đổi mới; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, đạt kết quả tốt. Hoạt động kiểm tra, giám sát trong các cơ quan dân cử được tiến hành thường xuyên, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, góp phần hạn chế sai sót và vi phạm pháp luật trong các cơ quan tư pháp. Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đi vào nền nếp, phát huy vai trò trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Trung ương ghi nhận, Nhân dân đồng tình ủng hộ. Công tác cải cách tư pháp có nhiều cố gắng; chất lượng hoạt động, tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp được kiện toàn, củng cố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, nổi bật một số kết quả như:
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 44 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiêu cực và cải cách tư pháp. UBND tỉnh ban hành 102 văn bản để chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời 11 vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo giải quyết xong 07 vụ án theo Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư.
 
Hội nghị nghiên cứu, học tập Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Hội nghị nghiên cứu, học tập Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

    Hội nghị nghiên cứu, học tập Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức

    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh hoạt động theo quy chế và chương trình công tác đạt hiệu quả; Ban Chỉ đạo đã tổ chức 02 phiên họp Ban Chỉ đạo, 04 cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; ban hành 18 văn bản để cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện các Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo, Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo đã ban hành hoàn thiện một số quy trình, nghiệp vụ công tác của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đã giải quyết xong và đưa ra khỏi diện chỉ đạo đối với 04 vụ án; triển khai 03 đoàn kiểm tra về công tác giám định, định giá tài sản đối với 03 cơ quan, đơn vị. 
 
    Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa ban hành kết luận 123 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm 19,889 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 18,134 tỷ đồng. Cơ quan Công an khởi tố mới 07 vụ, 11 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ; Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý giải quyết 11 vụ/39 bị can; Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý giải quyết án tham nhũng 13 vụ/42 bị cáo, đã xét xử 07 vụ/16 bị cáo. 
 
    Công tác tiếp dân được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên theo quy định của Trung ương, của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp 71 lượt công dân về 11 vụ việc, có 3 đoàn đông người. Qua tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đối thoại, giải thích cho công dân về các vụ việc đã được cơ quan chức năng giải quyết đúng pháp luật, đúng chế độ, chính sách, đề nghị công dân chấp hành; đồng thời chỉ đạo cơ quan, tổ chức tập trung rà soát, kiểm tra, xác minh giải quyết kiến nghị của công dân có căn cứ, có cơ sở xem xét. Các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã tiếp 6.281 lượt người, số vụ việc 4.762 vụ; tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp 20 đoàn đông người khiếu kiện về 17 vụ việc. Tiếp nhận, xử lý 5.592 đơn đủ điều kiện xử lý, có 3.974 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Qua giải quyết đã kiến nghị trả lại cho cá nhân 4.659 triệu đồng và 149.148m2 đất, bảo vệ quyền lợi cho 13 cá nhân.
 
    Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác năm 2023; tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực bổ trợ tư pháp; kiểm tra, giám sát, nắm tình hình công tác CCTP tại các cơ quan tư pháp, các địa phương; chỉ đạo giải quyết một số vụ thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ngành trong khối nội chính, các cơ quan tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; tăng cường công tác quản lý đối với cơ quan, tổ chức hoạt động bổ trợ tư pháp.
 
    Bám sát chức năng, nhiệm vụ, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đã luôn chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; làm tốt vai trò là Cơ quan thường trực của 2 Ban Chỉ đạo, qua đó góp phần tích cực giữ vững ổn định tình hình của tỉnh để phát triển kinh tế.
Trịnh Đăng Cường
(Ban Nội chính tỉnh ủy Thanh Hóa)
.