Sơn La: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

Thứ Tư, 16/11/2022, 06:33 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. 
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, trong đó: Tập trung thanh tra, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; công tác quản lý Nhà nước, nhất là đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời phát hiện kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm.
 
Hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật luật mới tính Sơn La
Hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật luật mới tính Sơn La
    Kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền, trong đó, đặc biệt quan tâm việc phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
 
    Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
 
    Thực hiện hiệu quả việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
    Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu quan tâm xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, thanh tra đủ về số lượng theo các Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La giao Thanh tra tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiếp tục tổng hợp các dạng sai phạm, vi phạm phổ biến trong các lĩnh vực được phát hiện qua các cuộc thanh tra, kiểm tra để kịp thời tham mưu với cấp trên. 
                                                                              Mạnh Hùng
.