Hà Giang: Nâng cao công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Tư, 27/07/2022, 07:56 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện, trong đó: Tập trung kiểm tra, rà soát và giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường; việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa các khiếu nại, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người, hạn chế khiếu kiện vượt cấp.
 
    Theo đó, các cấp, các ngành tỉnh Hà Giang tiếp 293 lượt công dân (316 người), với 283 vụ việc. Trong đó, tiếp thường xuyên 274 lượt công dân (287 người), bao gồm 264 vụ việc; tiếp định kỳ và đột xuất của thủ trưởng 19 lượt công dân (29 người), quy ra 19 vụ việc.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp công dân định kỳ
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp công dân định kỳ
    Qua tiếp công dân đã tiếp nhận 119 đơn (116 vụ việc) trong đó, 116 đơn phản ánh, kiến nghị; 1 đơn khiếu nại; 2 đơn tố cáo. Có 101 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; 18 đơn không thuộc thẩm quyền.
 
    Đối với công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư, toàn tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 689 đơn, có 583 đơn đủ điều kiện xử lý, trong đó: 23 đơn khiếu nại, giảm 2 đơn so với cùng kỳ năm 2021; 16 đơn tố cáo, giảm 7 đơn so với cùng kỳ năm 2021; 544 đơn kiến nghị, phản ánh. Giải quyết 377 đơn (372 vụ việc); đang giải quyết 187 đơn (185 vụ việc); chưa giải quyết 19 đơn (17 vụ việc).
 
    Trong tổng số 583 đơn đủ điều kiện xử lý có 408 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính, đã giải quyết 404 đơn, đạt tỷ lệ 99,01%; 175 không thuộc thẩm quyền, đã thực hiện chuyển 162 đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết theo quy định, 8 đơn hướng dẫn công dân, 5 đơn đôn đốc giải quyết. Nội dung khiếu nai, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, quy tắc ứng xử và phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức...
                                                                                   Hương Giang
.