Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao

Thứ Tư, 17/08/2022, 06:22 [GMT+7]
    Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động lợi dụng sơ hở để lấy cắp, chiếm đoạt bí mật nhà nước (viết tắt là BMNN) của thế lực thù địch, tội phạm công nghệ cao và phần tử xấu, việc tăng cường công tác bảo vệ BMNN cho đảng viên, cán bộ, công chức là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Nội dung quan trọng của bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ là nhiệm vụ cấp thiết, cần tập trung thực hiện.
 
    Do đó, để đưa công tác quản lý nhà nước về bảo vệ BMNN đi vào nền nếp, thực chất, có hiệu quả; phát huy vai trò trong việc bảo vệ an toàn BMNN, góp phần đảm bảo ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các cơ quan Khối nội chính mà đặc biệt là cơ quan có chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy thì việc tổ chức rà soát, thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ tuyệt đối BMNN là nhiệm vụ thường xuyên.
 
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025
    Thực hiện Kế hoạch số 249/KH-UBND, ngày 28/02/2022 về việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2022 và Công văn số 145/UBND-NCVX, ngày 26/4/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ngày 29/7/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy (viết tắt là BNCTU) đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/BNCTU kế hoạch tổ chức các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN tại BNCTU năm 2022. Theo đó, có 06 nhóm công tác trọng tâm trong công tác bảo vệ BMNN, gồm: (1) tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục việc chấp hành các quy định của công tác bảo vệ BMNN; (2) Bố trí công chức làm công tác bảo vệ BMNN; (3) đẩy mạnh hiệu quả làm công tác bảo vệ BMNN, đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng; xử lý vụ việc lộ, lọt BMNN; (4) tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN; thực hiện chế độ thông tin báo cáo; sơ kết, tổng kết công tác bảo vệ BMNN theo quy định; (5) bảo vệ BMNN trong lĩnh vực thông tin, truyền thông; báo chí, xuất bản; quan hệ, làm việc với tổ chức, cá nhân nước ngoài; (6) trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ BMNN. Mỗi nhóm nhiệm vụ được Lãnh đạo BNCTU giao cụ thể về lực lượng cán bộ đảm nhận, thời gian thực hiện, cách thức thực hiện, mục tiêu cụ thể, v.v… Đồng thời, ban hành Kế hoạch số 23-KH/BNCTU, ngày 29/7/2022 kế hoạch tập huấn công tác bảo vệ BMNN tại Ban năm 2022;  trong đó, mời báo cáo viên là thành viên Ban Chỉ đạo BMNN của tỉnh truyền đạt.
 
    Với việc chú trọng và coi công tác bảo vệ BMNN là nội dung quan trọng của ANQG; việc quán triệt, xây dựng và ban hành các văn bản, việc tổ chức thực hiện thường xuyên công tác bảo vệ BMNN các nội dung công tác theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban hằng năm.
Lê Hà Anh Tâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.