Hòa Bình: Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

Chủ Nhật, 14/08/2022, 07:14 [GMT+7]
    Theo báo cáo 6 tháng năm 2022, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tập trung, quán triệt, triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị, địa phương, đặc biệt là lực lượng vũ trang tỉnh chủ động nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, nhất là những địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, nảy sinh về an ninh, trật tự, không để phát sinh "điểm nóng". Tích cực đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng phản động, chống đối trên địa bàn, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh.
 
    Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được quan tâm, chú trọng thực hiện, mối quan hệ phối hợp giữa các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương ngày càng hiệu quả hơn; phần lớn các địa phương đã đề ra và thực hiện được nhiều chủ trương, biện pháp tích cực trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó đã hạn chế được khiếu kiện vượt cấp, đông người.
 
    Công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp, ngành thực hiện nghiêm túc; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động trong kiểm tra, thanh tra phát hiện xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; tiêu cực, các cơ quan tư pháp tích cực điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
 
    Công tác điều tra, truy tố, xét xử được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm; tin báo về tội phạm đều được xem xét, xử lý theo quy định. 
 
    Công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội được thực hiện theo quy định; các cơ quan báo, đài địa phương chủ động đưa tin, bài, phóng sự, điều tra trên các chuyên trang, chuyên mục nhằm góp phần tăng cường tuyên truyền nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh. 
 
    Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 42 cuộc thanh tra hành chính. Ban hành 20 kết luận thanh tra trong đó 04 kết luận thanh tra năm 2021 chuyển sang… Toàn tỉnh đã triển khai 98 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 372 tổ chức và 294 cá nhân, đã kết thúc 72 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 41 tổ chức và 181 cá nhân có vi phạm, ban hành 211 quyết định xử phạt hành chính đối với 37 tổ chức với số tiền 401 triệu đồng và 174 cá nhân với số tiền 1.192 triệu đồng, tịch thu 34,2lm3 gỗ...
 
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp; ban hành Chương trình số 02-CTr/BCĐ, ngày 31/3/2022 về chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2022. Các ngành tư pháp tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, không để án tồn quá hạn luật định; tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố; tăng cường sự phối hợp với các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác xét xử và tích cực đổi mới việc tranh tụng tại phiên tòa; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh; quan tâm đến công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác tư pháp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong khối nội chính trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm. Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, hiểu biết về ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân.
Đoàn Cần
.