Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang: Một số kết quả công tác tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022

Thứ Sáu, 17/06/2022, 06:59 [GMT+7]
    Trong tháng 5/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tham mưu văn bản cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa, triển khai thực hiện Thông báo số 12-TB/TW ngày, 06/4/2022 thông báo kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham những, tiêu cực và Thông báo số 21-TB/BCĐTW, ngày 02/5/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 27/4/2022. 
 
    Tham mưu xây dựng Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 6 năm thực hiện công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, tổng hợp Báo cáo kết quả với Ban Nội chính Trung ương; tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham những, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
 
    Đôn đốc các cấp ủy cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐĐA, ngày 05/4/2022 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án".
Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
 
    Ban hành Báo cáo tổng hợp, thống kê hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của các cơ quan khối nội chính tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan đến lĩnh vực nội chính gửi Thường trực Tỉnh ủy; ban hành Văn bản đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót và đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết đối với những kiến nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của tỉnh.
 
    Dự và tham gia ý kiến tại Hội nghị về việc lấy ý kiến đóng góp vào 02 dự án Luật: Luật Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, luật bổ sung sửa đổi Luật Thanh tra do Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Quyên Quang tổ chức; tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh; tham gia ý kiến với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về dự kiến nhân sự: Chánh án Tòa án nhân dân huyện Chiêm Hóa; Ủy viên Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh; 01 nhân sự thẩm phán trung cấp và 01 thẩm phán sơ cấp Tòa án nhân dân cấp huyện; 01 nhân sự bầu giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
    Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 và Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
 
    Phân công và triển khai thực hiện trực đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin phản ánh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp nhận, tham mưu, xử lý 33 lượt đơn thư của tổ chức, cá nhân gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tiếp 08 lượt công dân tại Trụ sở Tỉnh ủy. 
 
    Trong tháng 6/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang tập trung phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
 
    Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Báo cáo chuyên đề về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tham mưu văn bản cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương; xây dựng Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình, kết quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý II/2022.
 
    Đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện việc đột phá đổi mới đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao đối với các đồng chí: Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng và Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh theo Quy định số 03-QĐ/TU, ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổng hợp báo cáo về tình hình, kết quả công tác đấu tranh, xử lý "tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình" trên địa bàn các huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Na Hang, Chiếm Hóa, Sơn Dương; tiếp tục theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình giải quyết các vụ việc, vụ án theo quy định, nhất là các vụ án, vụ việc diện cấp ủy chỉ đạo xử lý.
 
    Tiếp tục phân công cán bộ tham gia Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Tổ giúp việc tổng hợp, rà soát các hồ sơ, tài liệu về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy tỉnh; phối hợp tham gia tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.
Tuệ Minh
.