Lâm Đồng: Giải quyết theo thẩm quyền đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Thứ Tư, 15/06/2022, 07:11 [GMT+7]

     Theo Báo cáo số 104/BC-TTr của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.361 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó có 2.667 đơn đủ điều kiện xử lý với 405 đơn khiếu nại, 150 đơn tố cáo và 2.112 đơn kiến nghị, phản ánh.

 
    Qua phân loại, đã hướng dẫn công dân khiếu nại đến người có thẩm quyền 201 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 1.894 đơn; tiếp nhận giải quyết theo thẩm quyền 572 đơn (gồm 164 đơn khiếu nại; 83 đơn tố cáo và 325 đơn kiến nghị, phản ánh).
 
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng
    Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết (gồm đơn kỳ trước chuyển sang và tiếp nhận trong kỳ) là 261 đơn, gồm 178 đơn khiếu nại và 83 đơn tố cáo. Đến nay, đã giải quyết 122 đơn khiếu nại (đạt 68,5%) và 62 đơn tố cáo (đạt 74,6%). Kết quả, trong 122 đơn khiếu nại đã giải quyết, có 15 đơn khiếu nại đúng (chiếm 12,2%), 2 đơn khiếu nại đúng một phần (chiếm 1,86%), 87 đơn khiếu nại sai (chiếm 71,3%), 18 đơn khiếu nại được rút trong quá trình giải quyết (chiếm 14,7%). Trong 62 đơn tố cáo đã giải quyết, có 06 đơn tố cáo đúng (chiếm 6,25%), 4 đơn tố cáo đúng một phần (chiếm 6,4%), 51 đơn tố cáo sai (chiếm 82,2%), 1 đơn tố cáo được rút trong quá trình giải quyết (chiếm 1,6%).
 
    Về công tác tiếp công dân, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Lâm Đồng đã tiếp 889 lượt công dân với 1.169 người được tiếp, trong đó: Tiếp thường xuyên 579 lượt/740 người, tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo là 310 lượt/429 người; tiếp 10 đoàn đông người với 137 người.
 
    Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Qua tiếp công dân, đã hướng dẫn, giải thích và tiếp nhận các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền quy định.
                                                                                                  Lê Tú
.