Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế: Hướng dẫn, đôn đốc về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 19/11/2020, 15:37 [GMT+7]
    Trong tháng 10/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo 9 tháng đầu năm 2020 về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Báo cáo kết quả tiếp công dân 9 tháng đầu năm 2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
 
    Ban hành Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Hướng dẫn 06-HD/BNCTW ngày 16/4/2015 về rà soát tổng thể các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội; báo cáo tổng kết chuyên đề về lĩnh vực nội chính; báo cáo về tình hình, diễn biến công tác triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh. 
 
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, đôn đốc về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng góp phần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, địa phương đối với công tác này; đồng thời, tập trung triển khai công tác chuẩn bị để mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác cải cách tư pháp. Trong tháng, đã chủ trì và hoàn thành 02 cuộc kiểm tra, giám sát của Ban, gồm: (1) Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch 50-KH/TU ngày 02/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Huế; (2) Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TU ngày 16/7/2014 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới đối với Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã cho ý kiến về công tác cán bộ đối với 02 trường hợp về việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển và bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; nhân sự mà Ban Nội chính Tỉnh ủy cho ý kiến đều đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện theo đúng quy trình về công tác tổ chức cán bộ. 
 
    Trong tháng, Ban Nội chính đã tiếp nhận 02 đơn, thư (01 khiếu nại, 01 tố cáo); đã có công văn chuyển đơn đến UBND thành phố Huế và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh để thẩm tra, xác minh và xử lý. 
                                                                                         Thu Hằng
.