Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Một số kết quả công tác tháng 5/2020

Thứ Sáu, 05/06/2020, 06:22 [GMT+7]
    Tháng 5/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo kế hoạch đã đề ra. Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 220-KH/TU ngày 04/4/2019 của Tỉnh ủy về rà soát các vụ án, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.
 
Đồng chí Hoàng Thế Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Văn Bàn
Đồng chí Hoàng Thế Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Văn Bàn
    Tham mưu Tỉnh ủy ban hành báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2019; báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 18-ĐA/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; báo cáo 3 năm thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 25/5/2017 thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Chủ trì, phối hợp Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy triển khai tham mưu xây dựng Đề án số 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025.
 
    Tham mưu Tỉnh ủy báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; báo cáo kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 25/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp.
 
    Tham mưu tổ chức xong cuộc kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình Tỉnh ủy ban hành Kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Bàn. 
 
    Phối hợp với các cơ quan, tham mưu giúp đồng chí Bí thư tiếp công dân theo Quy chế số 14-QC/TU ngày 26/9/2019: thực hiện tiếp 01 buổi/4 lượt công dân; duy trì thực  hiện tiếp công dân  tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh theo quy định.
 
    Trong tháng, đã tiếp công dân 10 buổi/30 lượt công dân; tiếp nhận xử lý 17 đơn; đã xử lý 15 đơn, còn 2 đơn đang nghiên cứu xử lý.
 
    Theo dõi, đôn đốc tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết 11 vụ, việc liên quan; đã giải quyết 01 vụ việc; hiện còn 10 vụ việc đang tiếp tục đôn đốc giải quyết; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy 09 vụ việc; đã giải quyết và đưa ra khỏi diện theo dõi 04 vụ việc; hiện còn 05 vụ việc.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả vụ việc phức tạp; chủ động phối hợp với các cơ quan khối nội chính tỉnh, các huyện ủy, thành ủy trong việc nắm tình hình, tổng hợp, xử lý thông tin, kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý tốt các vụ việc phát sinh, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
                                     Nguyễn Thêu
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.