Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam: Một số kết quả công tác năm 2019

Thứ Ba, 17/12/2019, 11:38 [GMT+7]
    Năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải các tư pháp; đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 60 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp đảm bảo chất lượng nội dung, yêu cầu tiến độ đề ra.
 
    Kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Công văn số 2004-CV/TU, ngày 29/5/2019 về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; Công văn 2703-CV/TU, ngày 21/10/2019 về tập trung giải quyết đơn thư phục vụ Đại hội Đảng các cấp; chuẩn bị tốt nội dung để Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Quảng Nam.
 
Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ để kiểm tra, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ để kiểm tra, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành tốt Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 14/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giai đoạn 2017-2021 đối với Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy Hội An và Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy Tiên Phước.
 
    - Hoàn thành việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 ở 10 tổ chức thanh tra trực thuộc các sở, ngành, huyện, thị, thành phố và 14 cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng kế hoạch đề ra, kịp thời báo cáo kết quả với Trung ương theo quy định; đôn đốc triển khai thực hiện kết luận kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018.
 
    Tiến hành kiểm tra, rà soát việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đối với các vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật tại các huyện Bắc Trà My, Thăng Bình, Phú Ninh, Duy Xuyên, Núi Thành, thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn và kịp thời đề xuất các các biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác trong thời gian đến. 
 
    Phân công lãnh đạo, chuyên viên tham gia đầy đủ các Đoàn Kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2019; tham gia các Đoàn kiểm tra xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Đoàn thanh tra, kiểm tra của các cơ quan đơn vị.
 
    Tổ chức tốt Hội nghị giao ban giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện, thị, thành ủy để kiểm tra, nắm tình hình công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp trong năm 2019 và kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.
 
    Kịp thời tham gia ý kiến với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ theo quy định, đã tham gia ý kiến bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Công an tỉnh, 02 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, 02 Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Cục trưởng, 01 Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh; bổ nhiệm lần đầu và bổ nhiệm lại 02 thẩm phán Trung cấp Tòa án nhân dân tỉnh, bổ nhiệm lần đầu 01 thẩm phán Trung cấp Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ. Các ý kiến của Ban đã giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có thêm thông tin, cơ sở để xem xét, hiệp thương với ngành dọc cấp trên về công tác cán bộ trong các cơ quan tư pháp tỉnh.
 
    Tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra năm 2019 ngay từ đầu năm; tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tổ chức kiểm tra cải cách tư pháp đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh, Bắc Trà My, Hiệp Đức và Nông Sơn. Chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu phục vụ buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Đoàn khảo sát của Trung ương về kết quả thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư.
 
    Chủ trì phối hợp với Văn Phòng Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh phục vụ chu đáo các buổi tiếp công dân của Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng và năm 2019 với các cơ quan liên quan để nắm tình hình, kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân, kịp thời báo cáo, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý đơn thư phức tạp, kéo dài. Tính đến ngày 15/11/2019, Ban đã tiếp nhận và xử lý 327/327 đơn thư của công dân gửi đến Tỉnh ủy, đạt 100%, cụ thể: ban hành văn bản chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 119 đơn; hướng dẫn, phúc đáp cho công dân 40 đơn và xếp lưu 168 đơn theo quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh trong tham mưu chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh. 
 
    Năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên nhiều so với trước. Tinh thần trách nhiệm, tính năng động, chủ động, sáng tạo, kỷ luật, kỷ cương của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong công tác tham mưu được đề cao và đạt kết quả tốt. 
Cù Tất Dũng
.