Quảng Ngãi: Sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy trên địa bàn tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Hai, 23/09/2019, 16:07 [GMT+7]
    Trong 2 năm qua (2017-2019) thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thành ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, các cơ quan, đơn vị đã kịp thời triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp. Mối quan hệ công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thành ủy ngày càng chặt chẽ hơn; chất lượng công việc được nâng lên, bước đầu đã tạo được chuyển biến tích cực trong hoạt động của mỗi cơ quan; chủ động trao đổi thông tin, thống nhất định hướng, chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, kinh tế và xem xét xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, vụ việc đông người, phức tạp dễ tạo thành điểm nóng, có ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. 
 
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiến hành 05 cuộc kiểm tra, 04 cuộc giám sát đối với 09 ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và 06 đồng chí là bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND huyện, thành phố; trong đó, phối hợp với ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy kiểm tra, giám sát trực tiếp tại cơ sở đối với 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, thành phố. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra một số khuyết điểm, hạn chế trong tổ chức thực hiện của các đối tượng được kiểm tra, giám sát, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã kết luận, kiến nghị hoặc tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo khắc phục kịp thời các khuyết điểm, hạn chế.
 
    Công tác xử lý đơn thư và các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, có vướng mắc ở địa phương và đôn đốc xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc có liên quan đến địa phương, nhất là các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, kinh tế; đã phối hợp xử lý 18 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; xử lý xong 09 vụ, hiện còn 09 vụ đang tiếp tục phối hợp, chỉ đạo xử lý. Ngoài ra, phối hợp rà soát, phân loại đối tượng hưởng sai chế độ, chính sách thương binh liên quan đến 04 huyện theo Công văn số 6572  ngày 15-12-2008 của Bộ Quốc phòng.
 
    Công tác báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu về các vụ việc liên quan đến lĩnh vực nội chính, nhất là các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, tập trung đông người ảnh hưởng đến an ninh trật tự để Ban Nội chính Tỉnh ủy thống nhất, định hướng giải quyết và tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 22 vụ việc; phối hợp xử lý 26 đơn/26 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. 
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, nội dung phối hợp chưa nhiều, việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy còn hạn chế; nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc, phát sinh ở cơ sở chưa được nắm bắt, phản ánh kịp thời; công tác tham mưu, phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ... Công tác phối hợp giữa các cơ quan khối nội chính cấp huyện có lúc thiếu đồng bộ, xử lý tin báo, giải quyết án hình sự, dân sự còn kéo dài; một số vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, môi trường… diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. 
 
    Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thời gian đến Ban Nội chính Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy cần phối hợp chặt chẽ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp Ban Nội chính Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy cần phối hợp thật tốt để tham mưu tổ chức thật tốt Đại hội đảng bộ các cấp, đây cũng là thời điểm các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị lợi dụng để kích động, xuyên tạc, xúi giục chống phá Đảng và Nhà nước ta, nhất là công tác nhân sự đại hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác nội chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. 
 
    Các huyện ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục nắm chắc tình hình tại địa phương, nhất là tình hình liên quan đến vấn đề môi trường, tranh chấp đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các công trình, dự án… trên địa bàn; bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp sát thực tế, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân.
Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
.