Công tác cải cách hành chính đã đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực

Chủ Nhật, 23/10/2022, 06:28 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa họp phiên thứ hai dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo.
 
    Theo báo cáo tại Phiên họp, trong 9 tháng qua, công tác cải cách hành chính đã đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng thể chế, chính sách pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; cải cách chế độ công vụ, chuyển đổi số...
 
    Theo đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được đặc biệt quan tâm, đổi mới và có nhiều chuyển biến. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu người đứng đầu (Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố) trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; tăng cường nguồn lực con người, tháo gỡ các vướng mắc về tài chính cho công tác này. Chính phủ đã tổ chức 6 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật để thảo luận, cho ý kiến đối với 30 dự án luật, pháp lệnh, đề nghị xây dựng luật. Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành 96 văn bản quy phạm (75 nghị định, 21 quyết định quy phạm của Thủ tướng Chính phủ); trong đó, nhiều nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được triển khai sâu rộng, tập trung vào cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, tăng cường phân cấp giải quyết thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành. Đã cắt giảm, đơn giản hóa 657 quy định kinh doanh tại 73 văn bản; phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 183 quy định tại 19 văn bản quy phạm pháp luật. Cập nhật gần 17.800 quy định hiện hành trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. Đã phê duyệt phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết 699/5.187 TTHC trên 100 lĩnh vực; ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025. 11.700 bộ phận một cửa các cấp trên cả nước được thành lập (56 trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh); 53/63 địa phương hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Hơn 4.000 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến (trên 61%) và hoàn thành tích hợp, cung cấp 21/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
 
    Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt. Tính tới ngày 15/10, đã ban hành Nghị định về tổ chức bộ máy của 11 bộ, cơ quan, dự kiến qua đó giảm nhiều tổng cục, cục, vụ, đơn vị sự nghiệp công lập.  Các bộ, ngành đã nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định pháp luật có liên quan đến phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước.
 
    Cải cách chế độ công vụ được đẩy mạnh, nhất là ở công tác xây dựng hoàn thiện thể chế và tinh giản biên chế.  Đã ban hành 02 nghị định, 4 thông tư liên quan đến chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 3 dự thảo nghị định đang trong giai đoạn trình ban hành. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; trình Bộ Chính trị đồng ý bổ sung gần 66.000 biên chế giáo viên cho giai đoạn 2022-2026, đã giao gần 27.000 biên chế giáo viên để tháo gỡ việc thiếu giáo viên, bảo đảm nguyên tắc có học sinh phải có giáo viên đứng lớp.
 
    Việc xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số đạt kết quả tích cực. Nhiều văn bản quan trọng được ban hành (như các Nghị định quy định về cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, về định danh và xác thực điện tử…). Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia tiếp tục được hoàn thiện, từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương. Các nền tảng, hệ thống thông tin hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp tiếp tục được vận hành, phát triển (hơn 15,2 triệu văn bản điện tử được gửi, nhận giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên Trục liên thông văn bản quốc gia; 1.350 phiếu điện tử lấy ý kiến thành viên Chính phủ thực hiện trên Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ). Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao được xây dựng, đưa vào vận hành. Các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai, đặc biệt là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã số hóa và tạo lập gần 100 triệu dữ liệu dân cư được cấp số định danh cá nhân; cấp hơn 73 triệu thẻ căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân...
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là các thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực thúc đẩy triển khai công tác cải cách hành chính với nhiều kết quả tích cực, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững kinh tế xã hội.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành cần xác định cải cách hành chính là một khâu quan trọng, đột phá, phải được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành trên cơ sở quan điểm đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.
 
    Thủ tướng Chính phủ đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thúc đẩy công tác cải cách hành chính; quan tâm bố trí nhân lực và các nguồn lực, thời gian cần thiết; kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn trong từng tháng, từng quý và cả năm, chỉ đạo kịp thời các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong triển khai các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính.
 
    Thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng; cụ thể hóa đầy đủ, chính xác quy định của Hiến pháp, pháp luật; nhanh chóng đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống, thực thi có hiệu quả. Trong đó, tập trung tham mưu, triển khai Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành. Về nhiệm vụ này, Thủ tướng lưu ý 2 nội dung: Một là, cần rà soát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của các bộ, ngành, đơn vị, địa phương; hai là phân cấp, phân quyền rõ hơn, cụ thể hơn giữa Chính phủ với các bộ, ngành, giữa các bộ, ngành với nhau và giữa các bộ, ngành với các địa phương, đi đôi với nâng cao năng lực cán bộ thực thi, phân bổ nguồn lực phù hợp với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát, kiểm soát quyền lực, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.
 
    Thủ tướng cũng yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện định hướng xây dựng luật, pháp lệnh của nhiệm kỳ Quốc hội XV, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Tập trung nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành để xử lý các vấn đề thực tiễn mới phát sinh, cần điều chỉnh để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội. Nâng cao chất lượng thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đồng bộ, khả thi; ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết.
 
    Khẩn trương triển khai 59 nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để cải cách mạnh mẽ quy định, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...
                                                                                             Lê Sơn
.